Ritningar och handlingar

Se beskrivningar av de ritningar och handlingar du kan behöva i olika ärenden till bygglovsenheten.

Ritningar du skickar till oss när du ansöker om lov eller gör en anmälan bör:

 • vara fackmässigt utförda, tydliga och helst i A3-format
 • vara måttsatta och ritas i rekommenderad skala
 • innehålla information om vad som finns på ritningen och fastighetsbeteckning
 • gärna ha ett ritningsnummer och datum så att olika versioner kan skiljas från varandra.

Beställ en ritning eller handling

I kommunens arkiv kan det finnas ritningar eller andra handlingar om din bostad. Du kan beställa dem genom att kontakta Ulla-Beth Larsson på telefon 0582-68 51 82.

Förklaring av de olika ritningarna och handlingarna

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta visar fastighetens, alltså tomtens, exakta mått och läge i plan och höjd. En nybyggnadskarta kan tas fram inom detaljplanerat område och krävs för nybyggnation av till exempel

 • en- och tvåbostadshus
 • flerbostadshus
 • vissa komplementbyggnader som till exempel garage.

På nybyggnadskartan finns även uppgifter från detaljplanen som till exempel

 • vad som får byggas på tomten
 • hur mycket som får bebyggas på tomten
 • om det finns någon mark på fastigheten som inte får bebyggas.

Det finns två varianter av nybyggnadskarta: Fullständig nybyggnadskarta och enkel nybyggnadskarta. Vilken du ska använda beror på vad du ska bygga och var i kommunen fastigheten ligger.

Kontakta bygglovsenheten för att få information om vilken typ av karta just du behöver i ditt ärende.

En enkel nybyggnadskarta visar bland annat

 • hur tomten ser ut
 • byggrätten enligt gällande detaljplan
 • fastighetsrättsliga uppgifter.

En fullständig nybyggnadskarta visar

 • hur tomten ser ut
 • byggrätten enligt gällande detaljplan
 • fastighetsrättsliga uppgifter
 • VA-ledningar som finns i gatan
 • läge och dimensioner på fastighetens VA-servis
 • fastigheternas höjdförhållanden. De är intressanta vid nybyggnationer av huvudbyggnader inom planlagda och kommunala VA-områden.

Beställ nybyggnadskarta

Du kan beställa nybyggnadskarta genom Kumla kommuns servicecenter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Leveranstiden är 10 arbetsdagar från beställning.
 • Vi levererar i pappersform och som dwg- och pdf-fil.

Du kan hitta din fastighetsbeteckning i Lantmäteriets e-tjänst Min fastighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prisexempel på nybyggnadskarta

Nybyggnadskartor faktureras separat och inte samtidigt som bygglovet

Se prisexempel för nybyggnadskarta

Situationsplan

En situationsplan visar den aktuella tomten som ska bebyggas rakt uppifrån, här ska befintliga byggnader finnas om tomten är bebyggd sedan innan.

Det här ska redovisas
Nybyggnationen ritas in. Rita också med måtten på nybyggnationen.

Ange avståndet mellan det som ska byggas och dom närmsta fastighetsgränserna.

Om det finns flera byggnader ska du rita med avståndet mellan dessa.

En situationsplan bör vara i skala 1:500.

Inom detaljplanerade områden ska även färdig sockelhöjd och färdig golvhöjd anges på byggnaderna.

Med färdig sockelhöjd menas nivån där husets grundsockel möter husets fasadbeklädnad.

Med färdig golvhöjd menas ovansidan av gjutet platta.

För att kunna beräkna vilken färdig sockelhöjd samt vilken färdig golvhöjd huset kommer ha behöver man veta tomtens höjder. Dessa levereras med en nybyggnadskarta.

Fasadritning

En fasadritning beskriver byggnadens utvändiga utseende. Alla fasader som berörs i din ansökan eller anmälan ska finnas med. Om markhöjderna kommer förändras ska de nuvarande och de nya marklinjerna ut till tomtgräns ritas in på fasadritningen.

Ritningen bör vara i skala 1:100.

Planritning

En planritning visar rumsindelningen sett uppifrån. Planritningen ska innehålla

 • beskrivningar av vad rummen används till, som sovrum eller kök
 • storleken på rummen, markerade i kvadratmeter
 • inritning av köksinredning och fast inredning i hygienrum och tvättstuga
 • placeringen av dörrar och fönster, tydligt redovisade
 • placering av trappor och andra nivåskillnader, tydligt redovisade

Yttermåtten ska vara utsatta. Ritningen bör vara i skala 1:100. 

Entréplanet ska vara tillgängligt
Tänk på att entréplanet ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelseförmåga. Det innebär att det på entréplanet ska finnas plats för kök, toalett och dusch, plats för sittgrupp och sovplats.

En planritning ska vara möblerad så att man kan se att förslaget uppfyller kravet på tillgänglighet och användbarhet.

Om tillgänglighet på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sektionsritning

En sektionsritning är en genomskärning genom huset som visar

 • rumshöjder
 • bjälklagens placering
 • takvinkel.

Sektionen ska måttsättas så att rumshöjderna framgår. Marklinjen ska också markeras.

För tillbyggnad så ska en sektionsritning visa genomskärning via befintlig byggnad och tillbyggnad så att eventuella nivåskillnader framgår.

Detaljritning

En detaljritning är en ritning i en stor skala där man ser detaljerna i liten del av byggnaden eller projektet. En detaljritning kan behövas för att visa en konstruktionsdetalj. Det kan till exempel vara en infästning eller en ny knutpunkt i konstruktionen.

Markplaneringsritning

En markplanering visar hur marken planeras med utfyllnader, schaktningar, murar och andra åtgärder.

På markplaneringsritningen redovisas

 • in- och utfart
 • parkering
 • dagvattenhantering
 • markförändringarnas utbredning och nya plushöjder. Plushöjder betyder markens nivå och beräknas i meter över havet.

Markplaneringsritningen skapas oftast utifrån en nybyggnadskarta där de befintliga höjderna finns markerade.

Ritningen bör vara i skala 1:200.

Anmälan av kontrollansvarig

Anmälan av kontrollansvarig är en blankett som visar vilken certifierad kontrollansvarig (KA) som anlitats i ditt byggprojekt. På boverkets webbplats kan du söka efter certifierade kontrollansvariga.

Hitta certifierade kontrollansvariga på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här gör en kontrollansvarig
En kontrollansvarig är en certifierad person som medverkar till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen.

I bygglagstiftningen ställs det krav på att man ska ha en kontrollansvarig förutom vid små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus.

Den kontrollansvarige

 • hjälper dig med att ta fram en kontrollplan
 • ser till att kontrollplanen följs
 • är med på samråd och kontroller
 • skriver ett utlåtande när bygget är klart. Utlåtandet lämnas in till kommunen som underlag för ditt slutbesked.

Tänk på att en kontrollansvarig ska ha en självständig ställning. Det innebär att hen till exempel inte får vara nära släkt med den som ska utföra åtgärden eller arbeta på samma företag.

Kontrollplan

En kontrollplan behövs i de allra flesta ärenden.

Kontrollplanen är ett dokument som innehåller en sammanställning av vilka kontroller av bygget man ska göra för att vara säker på att bygglagstiftningen uppfylls.

Normalt så utformas kontrollplanen som en checklista, där det framgår vad som ska kontrolleras, av vem och hur det ska kontrolleras.

När en kontroll är gjord signeras raden av den som utförd kontrollen med initialer och datum.

För enklare åtgärder är det viktigt att kontrollplanen finns med från början, eftersom handläggningen av ditt ärende går fortare då.

Teknisk beskrivning

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

När du ringer behöver du uppge namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ditt ärende gäller. Handläggaren tar fram underlag och förbereder sig innan hen ringer upp dig.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Telefontider 5 juli - 15 augusti

Vecka 27 (5 - 11 juli): Måndag till torsdag klockan 13.00 - 14.30.

Vecka 28 (12 - 18 juli): Måndag till torsdag klockan 13.00 - 14.30.

Vecka 29 (19 - 25 juli): Måndag, onsdag och fredag klockan 13.00 - 14.30.

Vecka 30 (26 juli - 1 augusti): Tisdag och torsdag klockan 13.00 - 14.30.

Vecka 31 (2 - 8 augusti): Tisdag och torsdag klockan 13.00 - 14.30.

Vecka 32 (9 - 15 augusti): Måndag till torsdag klockan 13.00 - 14.30

Ordinarie telefontider

Måndag till fredag klockan 13.00 - 14.30

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.