Ritningar och handlingar

Se beskrivningar av de ritningar och handlingar du kan behöva i olika ärenden till bygglovsenheten.

Ritningar du skickar till oss när du ansöker om lov eller gör en anmälan bör:

 • vara fackmässigt utförda, tydliga och helst i A3-format
 • vara måttsatta och ritas i rekommenderad skala
 • innehålla information om vad som finns på ritningen och fastighetsbeteckning
 • gärna ha ett ritningsnummer och datum så att olika versioner kan skiljas från varandra.

Beställ en ritning eller handling

I kommunens arkiv kan det finnas ritningar eller andra handlingar om din bostad. Du kan beställa dem genom att kontakta Ulla-Beth Larsson på telefon 0582-68 51 82.

Nybyggnadskarta

Det finns två varianter av nybyggnadskarta: Fullständig nybyggnadskarta och enkel nybyggnadskarta. Vilken du ska använda beror på vad du ska bygga och var i kommunen fastigheten ligger.

Kontakta bygglovsenheten för att få information om vilken typ av karta just du behöver i ditt ärende.

En enkel nybyggnadskarta visar bland annat

 • hur tomten ser ut
 • byggrätten enligt gällande detaljplan
 • fastighetsrättsliga uppgifter.

En fullständig nybyggnadskarta visar

 • hur tomten ser ut
 • byggrätten enligt gällande detaljplan
 • fastighetsrättsliga uppgifter
 • VA-ledningar som finns i gatan
 • läge och dimensioner på fastighetens VA-servis
 • fastigheternas höjdförhållanden. De är intressanta vid nybyggnationer av huvudbyggnader inom planlagda och kommunala VA-områden.

Beställ nybyggnadskarta

Du kan beställa nybyggnadskarta genom Kumla kommuns servicecenter.länk till annan webbplats

 • Leveranstiden är 10 arbetsdagar från beställning.
 • Vi levererar i pappersform och som dwg- och pdf-fil.

Du kan hitta din fastighetsbeteckning i Lantmäteriets e-tjänst Min fastighetlänk till annan webbplats

Prisexempel på nybyggnadskarta

Nybyggnadskartor faktureras separat och inte samtidigt som bygglovet

Se prisexempel för nybyggnadskarta

Situationsplan

En situationsplan visar

 • vad som skall byggas
 • hur det ska placeras på tomten
 • färdig sockelhöjd på alla byggnader
 • avståndet mellan det som skall byggas och de närmsta fastighetsgränserna.

Måtten ska vara utsatta. Planen bör vara i skala 1:500.

Fasadritning

En fasadritning beskriver byggnadens utvändiga utseende. Alla fasader som berörs i din ansökan eller anmälan ska finnas med. Om markhöjderna kommer förändras ska de nuvarande och de nya marklinjerna ut till tomtgräns ritas in på fasadritningen.

Ritningen bör vara i skala 1:100.

Planritning

En planritning visar rumsindelningen sett uppifrån. Planritningen ska innehålla

 • beskrivningar av vad rummen används till, som sovrum eller kök
 • storleken på rummen, markerade i kvadratmeter
 • inritning av köksinredning och fast inredning i hygienrum och tvättstuga
 • placeringen av dörrar och fönster, tydligt redovisade
 • placering av trappor och andra nivåskillnader, tydligt redovisade

Yttermåtten ska vara utsatta. Ritningen bör vara i skala 1:100. 

Sektionsritning

En sektionsritning är en genomskärning genom huset som visar

 • rumshöjder
 • bjälklagens placering
 • takvinkel.

Sektionen ska måttsättas så att rumshöjderna framgår. Marklinjen ska också markeras.

Detaljritning

En detaljritning är en ritning i en stor skala där man ser detaljerna i liten del av byggnaden eller projektet. En detaljritning kan behövas för att visa en konstruktionsdetalj. Det kan till exempel vara en infästning eller en ny knutpunkt i konstruktionen.

Markplaneringsritning

På markplaneringsritningen redovisas

 • in- och utfart
 • parkering
 • dagvattenhantering
 • markförändringarnas utbredning och nya plushöjder. Plushöjder betyder markens nivå och beräknas i meter över havet.

Markplaneringsritningen skapas oftast utifrån en nybyggnadskarta där de befintliga höjderna finns markerade.

Ritningen bör vara i skala 1:200.

Anmälan av kontrollansvarig

Anmälan av kontrollansvarig är en blankett som visar vilken certifierad kontrollansvarig (KA) som anlitats i ditt byggprojekt. På boverkets webbplats kan du söka efter certifierade kontrollansvariga.

Hitta certifierade kontrollansvariga på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som beskriver de mest kritiska punkterna som ska kontrolleras under arbetets gång för att lagkrav och byggnormer ska uppfyllas. Byggherren ansvarar för att det finns en kontrollplan. Den kontrollansvarige ska hjälpa byggherren att ta fram ett förslag till kontrollplan.

Teknisk beskrivning

En teknisk beskrivning är en blankett som redogör för projektets tekniska delar, till exempel

 • konstruktion av grund och stomme
 • värme
 • vatten och avlopp
 • material.

Det är ett av de viktiga dokumenten som används vid det tekniska samrådet som kommunen håller innan du får ditt startbesked.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Bygglovshandläggarnas telefontider: måndag till fredag klockan 13.00 - 14.30

När du ringer behöver du uppge namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ditt ärende gäller. Handläggaren tar fram underlag och förbereder sig innan hen ringer upp dig.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.