Enklare bygglovsärenden - så ser processen ut

Se hur det går till när du ansöker om bygglov i enklare ärenden som inte kräver tekniskt samråd. Till exempel inglasat uterum, plank, skyltar och fasadändring.

Figur som visar stegen i processen: Ansökan, bygglov, startbesked, byggstart och slutbesked

1. Ansökan

  • Vi går igenom och fördelar ärenden två gånger i veckan. Handläggaren som tilldelas ditt ärende blir också din kontaktperson.
  • Du får ett meddelande om du måste komplettera din ansökan eller om ärendet börjar hanteras.
  • Vi granskar ditt ärende utifrån plan- och bygglagen (PBL), Boverkets byggregler (BBR) och gällande detaljplan.
  • Om grannar eller andra remissinstanser ska höras startar det nu. De har normalt två veckor på sig att svara.

2. Beslut om bygglov

Vi beslutar om bygglov utifrån alla underlag som lagts till ärendet. Om lovet inte överklagas vinner det laga kraft efter fyra veckor. Att det vinner laga kraft betyder att det inte kan överklagas.

3. Startbesked

När alla handlingar i ditt ärende är kompletta efter det tekniska samrådet fattar din handläggare beslut om startbesked. Om du börjar bygga innan du får ett startbesked blir du skyldig att betala byggsanktionsavgift, eller att återställa byggnationen.

4. Byggstart - nu kan du börja bygga

När du har fått ditt startbesked ska det gå fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts. Efter det får du påbörja ditt bygge.

4. Slutbesked - nu får du börja använda byggnaden

Vi ger dig ett slutbesked. Det krävs för att du ska få börja använda det du byggt. Om du börjar använda det innan du fått slutbesked blir du skyldig att betala en byggsanktionsavgift.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Telefontider

Måndag till fredag klockan 13.00 - 14.30

Ha dina uppgifter redo när du ringer

När du ringer behöver du uppge namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ditt ärende gäller. Handläggaren tar fram underlag och förbereder sig innan hen ringer upp dig.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.