Bygglov - så ser processen ut

Se hur det går till när du ansöker om bygglov. Från att du skickar din ansökan till att du kan börja använda det du byggt.

Figur som visar stegen i processen: Ansökan, bygglov, tekniskt samråd, startbesked, byggstart, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked

1. Ansökan

  • Vi går igenom och fördelar ärenden två gånger i veckan. Handläggaren som tilldelas ditt ärende blir också din kontaktperson.
  • Du får ett meddelande om du måste komplettera din ansökan eller om ärendet börjar hanteras.
  • Vi granskar ditt ärende utifrån plan- och bygglagen (PBL), Boverkets byggregler (BBR) och gällande detaljplan.
  • Om grannar eller andra remissinstanser ska höras startar det nu. De har normalt två veckor på sig att svara.

2. Beslut om bygglov

Vi beslutar om bygglov utifrån alla underlag som lagts till ärendet. Om lovet inte överklagas vinner det laga kraft efter fyra veckor. Att det vinner laga kraft betyder att det inte kan överklagas.

3. Tekniskt samråd

Vi kallar dig till ett möte som kallas för tekniskt samråd, detta möte är till för dig som sökande. Till detta möte ska de tekniska handlingarna vara framtagna.

Det är vår handläggare, du som byggherren och kontrollansvarig som deltar.

Vi går igenom hela byggnationen, från ritningar till färdigt hus. Vi går också igenom kontrollplanen. Nu bestäms

  • villkor för att påbörja byggnationen
  • tid för arbetsplatsbesök
  • vad som krävs för att du ska få börja använda byggnaden.

4. Startbesked

När alla handlingar i ditt ärende är kompletta efter det tekniska samrådet fattar din handläggare beslut om startbesked. Om du börjar bygga innan du får ett startbesked blir du skyldig att betala byggsanktionsavgift, eller att återställa byggnationen.

5. Byggstart - nu kan du börja bygga

När du har fått ditt startbesked kungörs det. Först fyra veckor efter att det kungjorts får du påbörja ditt bygge.

6. Arbetsplatsbesök

Vi gör minst ett arbetsplatsbesök under byggarbetet. Då kommer vi till byggplatsen och går igenom kontrollplanen. Kontrollansvarig ska medverka vid besöket. Du som är byggherre är så klart också välkommen.

7. Slutsamråd

Slutsamråd hålls på byggplatsen. Vi går igenom hur byggnationen har gått och vad som krävs för att få ett slutbesked. Kontrollansvarig och du som byggherre medverkar på mötet.

8. Slutbesked - nu får du flytta in

Vi ger dig ett slutbesked. Det krävs för att du ska få börja använda byggnaden. Om du flyttar in eller börjar använda byggnaden innan du fått slutbesked blir du skyldig att betala en byggsanktionsavgift.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Telefontider

Måndag till fredag klockan 13.00 - 14.30

Ha dina uppgifter redo när du ringer

När du ringer behöver du uppge namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ditt ärende gäller. Handläggaren tar fram underlag och förbereder sig innan hen ringer upp dig.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.