Bygglov - så ser processen ut

Se hur det går till när du ansöker om bygglov. Från att du skickar din ansökan till att du kan börja använda det du byggt.

Förberedelser

Ansök i god tid

Sök bygglov i god tid innan du planerar att påbörja ditt projekt. Handläggningstiderna kan variera under året. Om du ansöker i tid kan du vara säker på att du får ett beslut innan du tänkt börja bygga.

Förbered din ansökan

Förbered din ansökan genom att ta fram alla ritningar och handlingar som krävs.

Handläggningen går fortare och enklare om

 • handlingarna du skickar in är fackmässigt utförda och fullständiga.
 • du skickar med fotografier och illustrationer.

Ta reda på hur detaljplanen för området ser ut

Om du bor inom detaljplanerat område behöver du veta hur detaljplanen ser ut. En detaljplan beskriver bland annat

 • vad som får byggas i ett område
 • hur stora byggnaderna får vara.

Om du ska bygga där det gäller speciella regler - ta reda på vad som gäller

På landsbygden

Om att bygga på landsbygden.

Nära din tomtgräns

Om du vill bygga nära din tomtgräns.

I område med strandskydd

Om dispens från strandskydd

Figur som visar stegen i processen för att söka bygglov: ansökan, bygglov, tekniskt samråd, startbesked, byggstart, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked.

Beskrivning av processen för att ansöka om bygglov

1. Ansökan

Du ansöker om bygglov med en blankett som du skickar med posten. Adressen står på blanketten. Du ska också skicka med vissa handlingar i din ansökan.

När kommunen har fått din ansökan händer följande:

 • Vi registrerar din ansökan och skickar ett mottagningsbevis till dig.
 • Ärenden delas ut till handläggare två gånger i veckan. Handläggaren som får ditt ärende blir din kontaktperson.
 • Vi gör en första granskning av ditt ärende. Om det saknas något kommer vi att höra av oss till dig med vad du ska komplettera.
 • Vi granskar ditt ärende utifrån bygglagstiftning, normer och gällande detaljplan.
 • När ditt ärende är komplett får du ett brev som talar om detta.
 • Om någon behöver få chans att få yttra sig över din ansökan har de två veckor på sig att svara. Det kan till exempel vara kommunens miljöenhet eller en granne.

2. Beslut om bygglov

Inom 10 veckor från att ditt ärende är komplett ska du ha ett beslut. Ibland kan vi behöva besluta om att förlänga handläggningstiden, den får förlängas högst 10 veckor.

Därför är det bra att du lämnar in det som krävs från början, då får du ett beslut snabbare.

Vi beslutar utifrån alla underlag som lagts till ärendet. Du eller någon som har fått yttra sig i ärendet har rätt att överklaga beslutet. Om beslutet inte överklagas vinner det laga kraft efter fyra veckor.

3. Tekniskt samråd

Efter att du har fått ett beslut om bygglov behöver du lämna in tekniska handlingar och en kontrollplan. Dessa finns listade i ditt beslut om bygglov.

Vi vill ha de tekniska handlingarna en vecka innan vi ska ha det tekniska samrådet.

Ett tekniskt samråd är ett möte där du som är byggherre, din kontrollansvariga och vår handläggare deltar.

På mötet går vi igenom hela byggnationen från ritningar till färdigt hus, Vi går till exempel igenom

 • hur arbetet ska planeras och organiseras
 • om det är något speciellt för dig att tänka på
 • kontrollplanen.

På mötet bestämmer vi

 • villkoren för att få påbörja byggnadsarbetet
 • tid för arbetsplatsbesök
 • vad som krävs för att du ska få börja använda byggnaden.

4. Startbesked

När alla de tekniska handlingarna finns och är kompletta fattar din handläggare beslut om startbesked.

Om du börjar bygga innan du får ett startbesked blir du skyldig att betala en byggsanktionsavgift, eller att återställa det du byggt.

5. Byggstart - nu kan du börja bygga

När du har fått ditt startbesked ska dessutom bygglovet ha vunnit laga kraft innan du får börja bygga.

Boverkets information om laga kraft för lov. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Arbetsplatsbesök

Vi gör minst ett arbetsplatsbesök under byggarbetet. Antingen innan grunden gjuts eller innan stommen byggs igen. Då kommer vi till byggplatsen och

 • går igenom kontrollplanen
 • tittar om det finns några uppenbara avvikelser
 • stämmer av hur bygget går.

Kontrollansvarig och vår handläggare ska vara med vid besöket. Du som är byggherre är så klart också välkommen.

7. Slutsamråd

När byggnationen är klar och du vill börja använda det du byggt kommer vi ut på ett slutsamråd. Vi går igenom

 • hur bygget har gått
 • om det finns några avvikelser
 • om kontrollplanen har följts.

På slutsamrådet är du som är byggherre, din kontrollansvarig och vår handläggare med.

8. Slutbesked - nu får du flytta in

När bygget är klart och du vill ha ett slutbesked behöver du skicka in

 • kontrollplanen
 • den kontrollansvariges utlåtande
 • övriga intyg och protokoll från byggtiden.

Detta är vårt underlag för att kunna göra ett beslut om slutbesked.

Om du flyttar in eller börjar använda det du byggt innan du fått slutbesked måste du betala en byggsanktionsavgift.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Telefontider

Måndag till fredag klockan 13.00 - 14.30

Ha dina uppgifter redo när du ringer

När du ringer behöver du uppge namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ditt ärende gäller. Handläggaren tar fram underlag och förbereder sig innan hen ringer upp dig.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.