Bygglov - så ser processen ut

Se hur det går till när du ansöker om bygglov. Från att du skickar din ansökan till att du kan börja använda det du byggt.

Figur som visar stegen i processen för att söka bygglov: ansökan, bygglov, tekniskt samråd, startbesked, byggstart, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked.

Beskrivning av processen för att ansöka om bygglov

Processen för bygglov

1. Ta reda på vad som gäller för ditt område

Det är detaljplanen för ditt område som styr vilken mark som får bebyggas. I detaljplanen kan det också finnas andra bestämmelser som du behöver följa.

Hitta detaljplanen för ditt område

2. Ta fram handlingar och ansök

Innan du gör din ansökan behöver du ta reda på vilka handlingar du behöver lämna in och i vilken kvalitet dessa ska vara. Du behöver också ta reda på om det finns någon riktlinje du behöver ta hänsyn till.

Se vilka handlingar du behöver för din åtgärd

När du är klar med att ta fram de handlingar som krävs kan du göra din ansökan.

3 Sök bygglov

Du ansöker om bygglov i en e-tjänst via vår e-tjänst. För att använda e-tjänsten behöver du ha e‑legitimation.

4. Kommunen handlägger

När vi har fått in din anmälan skickar vi ut en bekräftelse till dig med uppgifter om vem som är din handläggare. . Om du inte är fastighetsägare, skickar vi även ett meddelande till fastighetsägaren.

Kommunen ska besluta om din lovansökan inom tio veckor från att ditt ärende är komplett.

Handläggaren granskar och kontrollerar om din ansökan följer de bestämmelser som finns och om den uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen.

De flesta beslut fattas av handläggaren själv. Större eller mer komplicerade ärenden beslutas av nämnden.

När du har ett pågående ärende använder du e-tjänster för att följa ditt ärende, kontakta din handläggare och komplettera ditt ärende.

E-tjänster för byggärenden

5. Beslut om bygglov

När handläggningen av ditt ärende är klar får du ett beslut. I det står det om du har fått bygglov eller inte. Läs igenom beslutet noga. Där står vad som gäller för din åtgärd. Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked.

I samband med beslutet får du fakturan för ditt ärende.

Mer om avgifter för byggärenden

6. Startbesked och tekniskt samråd

Att du får ett startbesked betyder att du kan börja bygga.

Om du har ett enklare ärende, till exempel en mindre tillbyggnad eller en fasadändring kan du få startbeskedet samtidigt som beslutet om bygglov.

I de flesta fall får du startbeskedet efter du har haft ett tekniskt samråd med kommunen.

Kommunen kallar dig till det tekniska samrådet när du har fått beslut om bygglov. Under samrådet granskas de tekniska förutsättningarna för att avgöra om du kan få ett startbesked.

7. Arbetsplatsbesök

Vid större byggnationer gör kommunen arbetsplatsbesök. Där ska även den kontrollansvarige delta. Under besöket följs kontrollplanen och bygglovet upp. Efter arbetsplatsbesöket skickar kommunen ett protokoll till dig.

8. Slutsamråd

När ditt byggprojekt börjar bli färdigt ska du meddela din handläggare om detta. Tänk på att göra detta i god tid.

Kommunen kallar dig och din kontrollansvariga till ett slutsamråd. Under samrådet går man igenom bygget för att se att alla krav är uppfyllda. Syftet är att kommunen ska kunna ge dig ett slutbesked.

9. Slutbesked - nu får du börja använda det du byggt

När du som är byggherre har visat att alla krav är uppfyllda godkänner kommunen byggprojektet genom att du får ett slutbesked.

Nu får du börja använda det du byggt. Om du börjar använda det du byggt innan du har fått ett slutbesked får du betala en byggsanktionsavgift.

Om byggsanktionsavgifter

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, servicecenter: 019-58 80 00
E-post: bygglovsenheten@kumla.se

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.