Beskrivningar av ritningar och handlingar

Se beskrivningar av de ritningar och handlingar du kan behöva i olika ärenden som gäller lov och anmälan.

Ritningar du skickar med ditt ärende ska

 • vara fackmässigt utförda, tydliga och i A3-format
 • ritas i rekommenderad skala
 • innehålla fastighetsbeteckning och information om vad som finns på ritningen. Till exempel är det lämpligt att skriva "entréplan" på en planritning som visar just det.
 • ha ett ritningsnummer och datum när de är ritade så att olika versioner kan skiljas från varandra.

Beställ en ritning eller handling

I kommunens arkiv kan det finnas ritningar eller andra handlingar om din bostad. Du kan beställa dem genom att kontakta Ulla-Beth Larsson på telefon 0582-68 51 82.

Nybyggnadskarta

Det finns två varianter av nybyggnadskarta: Fullständig nybyggnadskarta och enkel nybyggnadskarta.

Vilken du ska använda beror på

 • vilken typ av byggnation du ska göra
 • var i kommunen fastigheten ligger.

Kontakta bygglovsenheten för att få information om vilken typ av karta just du behöver i ditt ärende.

Enkel nybyggnadskarta

En enkel nybyggnadskarta visar bland annat

 • hur tomten ser ut
 • byggrätten enligt gällande detaljplan
 • fastighetsrättsliga uppgifter.

Fullständig nybyggnadskarta

Används vid nybyggnationer av huvudbyggnader inom planlagda områden och kommunala VA-områden. En fullständig nybyggnadskarta visar bland annat

 • hur tomten ser ut
 • byggrätten enligt gällande detaljplan
 • fastighetsrättsliga uppgifter
 • VA-ledningar som finns i gatan
 • läge och dimensioner på fastighetens VA-servis
 • fastigheternas höjdförhållanden.

Beställ nybyggnadskarta

Du beställer nybyggnadskarta i en e-tjänst.

Beställ nybyggnadskarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Leveranstiden är 10 arbetsdagar från beställning.
 • Vi levererar i pappersform och som dwg- och pdf-fil.

Du kan hitta din fastighetsbeteckning i Lantmäteriets e-tjänst Min fastighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prisexempel på nybyggnadskarta

Fullständig nybyggnadskarta, mindre än 1 999 kvm tomtyta: 5 712 kr.

Enkel nybyggnadskarta, mindre än 1 999 kvm tomtyta: 2 666 kr.

Nybyggnadskartor faktureras separat och inte samtidigt som bygglovet

Situationsplan

En situationsplan visar tomten som ska bebyggas ovanifrån.

En situationsplan bör vara i skala 1:500.

Det här ska redovisas

 • Nybyggnationen och dess mått.
 • Avståndet mellan nybyggnationen och de närmsta fastighetsgränserna.
 • Befintliga byggnader på tomten, om sådana finns.
 • Avståndet mellan befintliga byggnader, om sådana finns.

Om tomten ligger inom ett detaljplanerat område ska byggnadernas färdiga sockelhöjd och golvhöjd också redovisas.

Med färdig sockelhöjd menas nivån där husets grundsockel möter husets fasadbeklädnad.

Med färdig golvhöjd menas ovansidan av gjuten platta.

Fasadritning

En fasadritning visar en byggnads yttre utseende.

Alla fasader som påverkas av din åtgärd ska finnas med på fasadritningen.

Till exempel berörs kanske tre fasader av en tillbyggnad, medan ett nybygge berör fyra fasader. 

Det här ska redovisas

 • takvinkel
 • byggnadshöjd
 • marklinjer. Om markhöjderna är planerade att förändras ska både nuvarande och nya marklinjer till tomtgränsen ritas in.

Planritning

En planritning visar en byggnad ovanifrån. Varje våning ska visas separat. 

En planritning bör vara i skala 1:100.

Det här ska redovisas

 • byggnadens yttermått
 • rumsindelning
 • rummens storlek i kvadratmeter.
 • vad rummen används till, till exempel sovrum eller kök.
 • placering av dörrar och fönster
 • öppningsmått för dörrar.
 • trappor och andra nivåskillnader.
 • köksinredning
 • fast inredning i hygienrum och tvättstuga
 • skorstenar
 • altaner
 • möblering av rummen, Detta behövs för att man ska kunna se att kraven på tillgänglighet och användbarhet uppfylls. Om tillgänglighet på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tillgänglighet

Tänk på att entréplanet ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelseförmåga. Det innebär att det på entréplanet ska finnas plats för kök, toalett och dusch, plats för sittgrupp och sovplats.

Sektionsritning

En sektionsritning är en genomskärning av en byggnad. Den ska vara måttsatt och ska visa

 • rumshöjder
 • bjälklagens placering
 • takvinkel
 • marklinjen.

Om du ska göra en tillbyggnad ska sektionsritningen visa en genomskärning genom den befintliga byggnaden och tillbyggnaden, så att eventuella nivåskillnader syns.

Markplaneringsritning

En markplaneringsritning visar hur marken planeras med utfyllnader, schaktningar, murar och andra åtgärder. Markplaneringsritningen skapas oftast utifrån en nybyggnadskarta där de befintliga höjderna finns markerade.

En markplaneringsritning bör vara i skala 1:200.

På markplaneringsritningen redovisas

 • in- och utfart
 • parkering
 • dagvattenhantering
 • markförändringarnas utbredning och nya plushöjder. Plushöjder betyder markens nivå och beräknas i meter över havet.

Anmälan av kontrollansvarig

Anmälan av kontrollansvarig är en blankett som visar vilken certifierad kontrollansvarig (KA) som anlitats i ditt byggprojekt. På boverkets webbplats kan du söka efter certifierade kontrollansvariga.

Hitta certifierade kontrollansvariga på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här gör en kontrollansvarig

En kontrollansvarig är en certifierad person som medverkar till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen.

I bygglagstiftningen ställs det krav på att man ska ha en kontrollansvarig. Undantaget är vid små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus.

Den kontrollansvarige

 • hjälper dig med att ta fram en kontrollplan
 • ser till att kontrollplanen följs
 • är med på samråd och kontroller
 • skriver ett utlåtande när bygget är klart. Utlåtandet lämnas in till kommunen som underlag för ditt slutbesked.

Tänk på att en kontrollansvarig ska ha en självständig ställning. Det innebär att hen till exempel inte får

 • vara nära släkt med den som ska utföra åtgärden
 • arbeta på samma företag.

Detaljritning

En detaljritning är en ritning i en stor skala där man ser detaljerna i liten del av byggnaden eller projektet.

En detaljritning kan behövas för att visa en konstruktionsdetalj. Det kan till exempel vara en infästning eller en ny knutpunkt i konstruktionen.

Kontrollplan

En kontrollplan behövs i alla ärenden. Den innehåller en sammanställning av vilka kontroller av bygget som ska göras. Syftet är att man ska vara säker på att bygglagstiftningen uppfylls.

För enklare åtgärder är det viktigt att kontrollplanen finns med från början. Handläggningen av ditt ärende går fortare då.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Telefontider

Måndag till fredag klockan 13.00 - 14.30

Ha dina uppgifter redo när du ringer

När du ringer behöver du uppge namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ditt ärende gäller. Handläggaren tar fram underlag och förbereder sig innan hen ringer upp dig.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.