Markanvisning för Kvarteret Berg

Lämna in förslag till vår markanvisning för flerbostadshus i centrala Hallsberg.

Välkommen till Kvarteret Berg

Kvarteret Berg ligger mitt i Hallsbergs hjärta med cirka 300 meter till centrum, restauranger och järnvägsstationen. Från stationen tar du dig till Örebro på 20 minuter och Stockholms Centralstation ligger bara 1,5 timme bort.

I närområdet finns tillgång förskola, grundskola och gymnasium. Här finns också träningsmöjligheter i form av idrottsplats, utegym och familjebadet Alléhallen med sitt gym.

Intill kvarteret rinner Rösättersbäcken, som tillsammans med Ekoparken erbjuder flera fina promenadstråk. Utöver det erbjuder kvarterets läge en utsikt över öppna fält och skogar som är svårslagen för ett centrumnära läge.

I Hallsberg pågår en stor expansion av verksamhetsmark och infrastrukturprojekt som kommer genera många nya arbetstillfällen. Trafikverket bygger ny järnväg på sträckan Hallsberg-Stenkumla och Ahlsell bygger en ny logistiksite. På Ralaområdet byggs ett nytt järnvägsrelaterat verksamhetsområde, och ytterligare verksamhetsområden är under framtagande.

Klicka för att visa bilden större

Fakta om Kvarteret Berg

Berg i korthet

Markpris: 6 900 000 kr.

Areal: Cirka 6 970 kvm.

Tillåten exploatering för bostadsändamål: Cirka 8 700 kvm BTA.

Fastigheter: Hallsberg Berg 4–14.

Byggrätt: Bostäder i tre våningar exklusive suterrängvåning för byggnation intill Västra Storgatan. Utrymme för garagebyggnad eller uthus finns på korsmark.

Möjligt antal lägenheter: 40–50.

Det anvisade områdets areal är cirka 7 400 kvadratmeter och omfattar fastigheterna Hallsberg Berg 4–14.

Fastighetsreglering sker i dialog med exploatör som tecknat markanvisningsavtal.

Markområdet sluttar lätt från Västra Storgatan ner mot Allégatan i söder och består idag av grönyta med ett fåtal träd.

Byggrätten ger möjlighet till bostäder i tre våningar exklusive suterrängvåning för byggnation intill Västra Storgatan. Tillåten exploatering utifrån planbestämmelserna för bostadsändamål uppgår till cirka 8 700 kvadratmeter BTA.

Detaljplanen för kvarteret Berg vann laga kraft 2011-04-29 och ger möjlighet till uppförande av bostäder i tre plan.

Byggnation i den norra delen får även förses med suterrängvåning utöver angivet antal våningar. Utrymme för garagebyggnad eller uthus finns på korsmark.

Detaljplanen visar på möjlighet till cirka 40-50 lägenheter.

Markpriset är 6 900 000 kronor.

Kommunala kostnader som tillkommer och betalas av exploatören enligt gällande taxa är:

 • fastighetsbildningskostnader
 • VA-anslutning. Exempel, anslutningsavgift för 40 lägenheter: cirka 860 000 kronor (år 2024).
 • nybyggnadskarta, bygglov etcetera.

Lämna in förslag

Att lämna in förslag är kostnadsfritt, men du som är exploatör står för samtliga kostnader som uppstår vid framtagandet av förslaget. Det finns ingen garanti för att du som lämnar in ett förslag tilldelas markanvisningen.

När du lämnar in förslag innebär det att du

 • accepterar villkoren och prissättningen av fastigheten
 • bekräftar att företaget eller koncernen har ekonomisk möjlighet att genomföra det egna förslaget
 • godkänner att en kreditupplysning görs på företaget eller koncernen.

Förslag ska lämnas in senast den 9 september 2024.

Skicka det med e-post till samhallsbyggnad@hallsberg.se.
Använd ”Markanvisning Berg” som ämnesrad.

Detta ska inlämnade förslag innehålla

Beskrivning

Beskrivningen ska innehålla

 • förslagets fördelar
 • vad byggnationen tillför området
 • valet av upplåtelseform och vilken målgrupp den riktas till
 • tanken med byggnationens utformning och gestaltning
 • hantering av VA och dagvatten
  hur förslaget visar på långsiktig hållbarhet i exempelvis val av energi och energiförbrukning, materialval, miljö- och kvalitetscertifiering etcetera.

Information om exploatören

Information om företaget eller koncernen som visar på att det finns ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet.

Skiss

Skissen ska illustrera hur tomten ska disponeras med bostäder, grönytor och parkering.

Bostadstillskott

Bostadstillskottet i antal och storlek, inklusive planlösning och redovisning
av boendekostnad.

Fasadritning

Färg, utformning och material ska framgå.

Referensobjekt

Ska innehålla bild samt en kort beskrivning. Det är en fördel om eventuella referensprojekt påminner om det förslag ni lämnar in.

Processen för markanvisningen

Förslag ska lämnas in senast den 9 september 2024.

Vid urvalet kommer kommunen bland annat att beakta gestaltning, hur tomten är disponerad, vad byggnationen kan tillföra området samt hänsyn till kommunens intention med markanvisningen. Förslaget ska uppfylla angivna villkor och komplettera befintlig bebyggelse.

Det bästa helhetsförslaget utses och får möjlighet att teckna markanvisningsavtal med en genomförandetid på åtta månader enligt Hallsbergs kommuns riktlinjer för markanvisningar. Hallsbergs kommun gör inte några förhandsbedömningar av förslagen.

När kommunen utsett ett förslag och kommunen och exploatören är överens om en lämplig utformning av bebyggelsen tecknas ett markanvisningsavtal. Markanvisningen löper 8 månader från avtalets tecknande.

Markanvisningsavtalet innebär att kommunen ger ensamrätt till exploatören att förhandla om förutsättningarna för tomtens utveckling.

Vid tecknande av markanvisningsavtal faktureras exploatören markanvisningsavgift om 60 000 kronor. Avgiften räknas sedan av mot köpeskillingen, om köpekontrakt skrivs inom markanvisningstiden.

Uppfylls de uppställda kraven inom markanvisningstiden övergår markanvisningen i tecknandet av ett köpekontrakt.

För att teckna köpekontrakt måste exploatören inom markanvisningstiden söka bygglov och få startbesked för projektet i överensstämmelse med förslaget i markanvisningsavtalet.

Tecknas inte köpekontrakt med exploatören inom den avtalade markanvisningstiden betalas inte markanvisningsavgiften tillbaka utan tillfaller kommunen. Det står då kommunen fritt att på berörd tomt teckna markanvisningsavtal med ny intressent.

Kommunens intention med markanvisningen

Markanvisningen ger möjlighet till uppförande av flerbostadshus i valfri upplåtelseform där bostadsbeståndet uppvisar en skälig boendekostnad och erbjuder god livskvalitet.
Kommunen eftersträvar att området nyttjas på ett passande sätt och tillför bostäder med hänsyn till hållbarhetsaspekter. Parkeringsmöjligheter för boende ska tillgodoses inom området.

Förslag föreslås ta vara på de möjligheter som det centrumnära läget innebär. Tillvaratagande av utsiktmöjligheter genom byggnation i flera våningsplan och utrymme för gemensamma grönytor för de boende är exempel för att uppnå ett attraktivt bostadsbestånd.
Förslaget önskas uppvisa estetiskt tilltalande byggnadsgestaltning och att projektet utformas med ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv.

Villkor för byggnationen

 • Byggnationen ska följa gällande detaljplan.
 • Dagvattnet ska fördröjas på den egna fastigheten.
 • Parkeringsplatser ska inrymmas på den egna fastigheten.
 • Hänsyn ska tas till att området är bullerutsatt och gällande riktvärden för buller och bostäder ska klaras.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.