Markanvisning Vibytorp 1:269

Hallsbergs kommun bjuder in till markanvisning för en attraktiv central tomt i området Vibytorp i Hallbergs tätort.

Översiktskarta över Hallsberg- Vibytorp markerat i gult

Bildtext: Översiktskarta över Hallsberg- Vibytorp markerat i gult. 

Vibytorp 1:269 är belägen i den sydvästra delen av området Vibytorp. Arealen för den anvisade tomten Vibytorp 1:269 är ca 6 446 m² och får enligt detaljplanen bebyggas i 1 - 2 plan.

Markanvisningen syftar till uppförande av flerbostadshus i form av exempelvis rad-, par eller kedjehus. Kommunen har inga krav på specifik upplåtelseform. Vi eftersträvar att tomtens areal nyttjas på ett passande sätt i såväl bostadsbyggnation och gemensamma grönytor för de boende samt att bostadsbeståndet uppvisar en skälig boendekostnad.

Parkeringsmöjligheter för de boende skall kunna tillgodoses på anvisad tomt.

Fastighetskarta Vibytorp

Bildtext: Fastighetskarta över Vibytorp.

Ansökan

Förslag som lämnas in bedöms och jämförs mot andra inlämnade förslag. Det bästa helhetsförslaget utses och förslagsinlämnaren erbjuds att teckna avtal om markanvisning med Hallsbergs kommun.

För att ta del av inbjudan för markanvisning, detaljerad information samt anmälans innehåll och villkor, kontakta kommunens mark- och exploateringsingenjör.

Välkommen med ert förslag senast den 20 november 2020!

Frågor och svar

Var kan jag se pris för tomten samt anslutningskostnader?

Tomtpriset är ett fastpris om 1 616 000 kr exklusive kostnad för nybyggnadskarta enligt gällande taxa och finns att hitta i inbjudan. Anslutningskostnader är baserat på tomtens areal + avgift per lägenhet.

Prisexempel för flerbostadshus med 20 lägenheter enligt gällande VA- taxa för Vibytorp 1:296 är 507 000 kr.

I detaljplanen ser det ut att finnas tomtgränser. Kan man bortse från dessa?

Fastighetsgränserna inom Vibytorp 1:269 i detaljplanen är enbart illustrationslinjer, så dessa kan du bortse ifrån.

Se nybyggnadskartan för gällande fastighetsindelning och måttlänk till annan webbplats

Får man bygga hyreslägenheter?

Ja.

Vad säger detaljplanen om begränsning i byggrätten och eventuell prickmark?

Det finns ingen begränsning i byggrätten förutom prickmark, antal våningar, vind får ej inredas, källarlösa hus samt placeringsbestämmelsen som säger att byggnader ska placeras minst 4,0 meter från tomtgränsen. Uthus och garage skall placeras minst 6,0 meter från gräns mot gata.

Kontakta mark- och exploateringsingenjören

Caroline Wiberg
Telefon: 0582-68 51 52
E-post: caroline.wiberg@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.