Anmälan om hygienisk verksamhet

Anmäl om hygienisk verksamhet till kommunen om du kommer utföra behandling som innebär risk för blodsmitta via skalpeller, nålar, piercingverktyg eller liknande. Anmälningsplikten gäller även badanläggningar och solarium.

Du ska göra en anmälan om du bedriver verksamhet inom till exempel

  • fotvård
  • akupunktur
  • tatuering
  • piercing eller annan håltagning.

Anmälningsplikten gäller även badanläggningar och solarieverksamheter som vänder sig till allmänheten.

Anmälan

Du ska göra din anmälan senast sex veckor innan verksamheten startar. Den ska innehålla ritningar och uppgifter om lokal och verksamhet som krävs för att nämnden ska kunna bedöma förutsätt­ningarna för att miljöbalkens krav på miljöanpassning och god hygien uppfylls. Även tillbyggnad och större ändring av en verksamhet ska anmälas.

Anmälan av lokaler med hygieniska behandlingar görs utifrån miljöbalken. Undantaget är solarieverk­samhet som anmäls enligt strålskyddslagen. Myndighetsnämnden är tillsynsmyndighet för hygienlokaler.

Miljösanktionsavgift för utebliven anmälan

Om du inte anmäler verksamheten innan lokalen tas i bruk kan du få betala en miljösanktionsav­gift.

Mer information

På Socialstyrelsens webbplats kan du läsa mer om hygienisk verksamhet. Du kan bland annat ladda ner en handbok som tar upp det mesta som du behöver känna till om hälsorisker med mera vid hygienisk verksamhet.

Om hygienisk verksamhet på Socialstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats