Servering och försäljning av alkohol

Ansök om tillstånd för att få servera alkohol. Anmäl servering eller försäljning av folköl. Se regler för serveringen eller försäljningen.

Ansök om serveringstillstånd

För att få servera starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck måste du ha serveringstillstånd. Med servering menas varje form av överlämnande av alkoholdryck mot betalning eller ersättning.

Alkohollagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. reglerar vad som krävs för att få servera och sälja alkoholdrycker.

Handläggningstider

Permanent serveringstillstånd: 2-3 månader.

Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten: 20 dagar.

Tillfälligt tillstånd för servering till slutet sällskap: 14 dagar.

Handläggningstid under sommaren 2024

Då vi nu närmar oss en period med många ärenden och samtidigt semestrar kommer handläggningstiden för ansökan om serveringstillstånd att vara längre än normalt.

Kommunerna har enligt alkoholförordningen fyra månader på sig att handlägga ett ärende. Det regleras i alkoholförordningen (2010:1636) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I normalfallet är handläggningstiden betydligt kortare.

För att vi säkert ska hinna med att handlägga ditt ärende ber vi dig att komma in med ansökningshandlingar i god tid.

Anvisningar för ansökan om serveringstillstånd

Vid ansökan skall du som söker tillstånd lämna in de handlingar som krävs för att tillståndsenheten ska kunna handlägga ansökan.

Tillståndsenheten skickar remisser/ställer frågor till andra myndigheter för sin bedömning:

 • Polismyndigheten.
 • Skatteverket.
 • Kronofogdemyndigheten.
 • Miljöförvaltningen.
 • Räddningstjänsten.

För att remisserna skall kunna skickas krävs att du som sökande har inkommit med handlingarna 1-9.

Tillståndsenheten prövar de personer som bedöms ha inflytande över rörelsen. Till exempel prövas delägare, aktieägare, styrelseledamöter, firmatecknare och långivare.

Tillståndsenheten utreder sökandens lämplighet och bedömer om tillstånd kan ges. Respektive kommun fattar beslut om serveringstillstånd. Det är du som sökande som skall visa att du är lämplig att få tillstånd.

Handläggningstid

Handläggningstiden för ett permanent serveringstillstånd är 2-3 månader. Kommer inte handlingarna 1-16 in till tillståndsenheten tar handläggningen längre tid.

Underlag för handläggning och beslut

För att kommunen skall kunna fatta beslut ska du ha inkommit med alla handlingar 1-16 till tillståndsenheten.

 1. Ansökan om serveringstillstånd (blankett).
 2. Kopia på kvitto på inbetald ansökningsavgift. Innan betalning inkommer handläggs inte din ansökan.
 3. Registreringsbevis, inte äldre än 3 månader. Anmälan till bolagsverket godtas också. Dock ska du ha lämnat in slutgiltigt bolagsbevis.
 4. Uppgift om ägarförhållanden. Om du har ett aktiebolag ska du bifoga kopia av aktieboken. Om du har en enskild firma krävs ingen uppgift.
 5. ”Bevis om uppdrag för funktionär”. Utdrag beställer du hos Bolagsverket 060-18 40 00, och ska omfatta tre år tillbaka. Utdragen ska avse ägare, styrelse och finansiärer.
 6. Köpekontrakt/arrendeavtal. Gör du hänvisningar i kontraktet/avtalet till bilagor ska du lämna in dem också. Avtalet ska vara undertecknat.
 7. Finansieringsplan. I finansieringsplanen ska du redogöra var pengarna till köpet kommer från (blankett).
 8. Verksamhetsbeskrivning. Beskrivning av den verksamhet du ska bedriva, till exempel uppgifter om öppettider, åldersgränser, dans och underhållning.
 9. Planritning över restaurangen i A4-format. Gäller samtliga lokaler som ingår i kontraktet. Ritningen ska visa barens placering, entrén, nödutgångar, bordens placering, köket, förråd, varuintag med mera.
 10. Planritning över uteservering. Förhållandet mellan uteserveringen, gator och byggnader ska tydligt framgå.
 11. Bevis från Miljökontoret. Du ska ha registrerat verksamheten hos miljökontoret, och bifoga handling som visar att detta är gjort.
 12. Meny.
 13. Kunskap i alkohollagstiftningen. Det krävs att du har dokumenterad kunskap i alkohollagstiftningen. Om ett bolag ansöker om serveringstillstånd ska 50 % av delägarna ha genomgått Folkhälsomyndighetens kunskapstest.
 14. Anmälan av serveringsansvarig personal (blankett).
 15. Hyreskontrakt. Eventuella bilagor skall också lämnas in. Hyreskontrakt ska vara undertecknat av behörig firmatecknare.
 16. Uppgift om kassaregister. Fabrikat, modell och leverantör ska anges.

Ytterligare handlingar

Tillståndsenheten kan komma att begära in ytterligare handlingar utöver handlingarna 1 - 16, för att kunna göra en korrekt bedömning.

Råd och anvisningar - servering till slutet sällskap

Enligt 8 kap 1 § alkohollagen (2010:1622) får alkoholservering mot ersättning endast ske om tillstånd har meddelats.

Serveringstillstånd krävs dock inte för servering som ordnas

 • utan vinstintresse
 • i andra lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning av
  alkoholdrycker eller lättdrycker
 • vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer
 • utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.

Samtliga fyra punkter måste vara uppfyllda för att servering skall kunna ske utan tillstånd.

Ansökan

Ärendet handläggs först efter att du betalat ansökningsavgiften. Om inte de fyra ovanstående punkterna är uppfyllda så krävs tillstånd för rätt till servering av spritdrycker, vin och starköl. Ansökan om tillstånd gör du hos kommunen.

Du skall lämna alla uppgifter som efterfrågas på blanketten. Om ansökan beviljas återsänds ett exemplar av ansökan med kommunens beslut om beviljat serveringstillstånd. Vid avslag får du ett särskilt beslut med motivering till att tillstånd inte beviljats.

Matutbud

Vid tillställningen skall lagad mat tillhandahållas. Lagad mat kan i sin enklaste form vara till exempel olika pajer, pyttipanna med mera.

Inköp av spritdrycker, vin och starköl

Du måste göra dina inköp på Systembolaget om du har fått tillstånd för servering i slutet sällskap

 • vid ett enstaka tillfälle
 • under en satt tidsperiod.

Alkoholfritt alternativ

Det ska alltid finnas alkoholfria alternativ till att välja mellan om det serveras alkoholhaltiga drycker. Urvalet kan bestå av läskedrycker, bordsvatten, lättöl, juicer och alkoholfria fest- och sällskapsdrycker.

Pris på drycker

Du får inte sätta priser som är lägre än inköpspriset. Priserna får inte heller sättas så att försäljning av drycker med högre alkoholhalt främjas.

Serveringsförbud

Ungdomar under 18 år får inte serveras alkoholdrycker och inte heller personer som är ”märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel”.

Animeringsförbud

Det är inte tillåtet att uppmuntra gästerna att köpa alkoholhaltiga drycker, till exempel genom att ge mängdrabatter och dylikt.

Förtärings- och förvaringsförbud

Inga andra alkoholdrycker får förekomma på serveringsstället än de som har inköpts av tillståndshavaren. Gäst eller annan person får med andra ord inte föra med sig egna alkoholdrycker till tillställningen.

Serveringstid

Serveringen får påbörjas tidigast klockan 11.00 och avslutas senast klockan 01.00. Kommunen kan dock bestämma andra tider.

Stängningstid

Serveringsställe skall vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång.

Redovisningsuppgift

Uppgift om försäljningens storlek skall lämnas på begäran av kommunen i samband med att tillstånd meddelas.

Upplysningar

Lämnas av tillståndsenheten i Sydnärke, telefon: 0582-68 50 00.

Tillstånd för provsmakning

Ansökan om provsmakning för partihandlare och tillverkare Pdf, 307 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn

Servering av alkoholdrycker får bara ske i sådan omfattning och i sådana former att skador eller brister i ordning och nykterhet på serveringsstället inte uppstår. Som ett särskilt skydd för ungdomen finns åldersgränsen 18 år.

Det är kommunen och polismyndigheten som gör tillsyn över

 • servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa drycker
 • servering och detaljhandel med öl.

Anmäl försäljning eller servering av folköl

Registrera din verksamhet

För att få servera eller sälja folköl måste du först anmäla detta till kommunen. Med folköl (Öl klass II) menas en maltdryck som har en alkoholhalt högre än 2,25 volymprocent men lägre än 3,5 volymprocent.

Det gäller till exempel försäljning eller servering

 • i tobaksaffär
 • i livsmedelsbutik
 • på restaurang.

Du kan starta försäljningen så fort en anmälan är gjord. En anmälan är personlig och behöver förnyas om företaget till exempel byter ägare.

Undantag från kravet på anmälan

Det finns undantag från kravet på att anmäla folkölsförsäljning om vissa villkor är uppfyllda. Kontakta därför alltid kommunens handläggare innan du planerar att börja sälja eller servera folköl och vill göra en anmälan.

Kontakta tillståndshandläggaren

Patrik Ehrenström Germer
Telefon: 0582-68 53 11
E-post: patrik.germer@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.