Servering och försäljning av alkohol

Ansök om tillstånd för att få servera alkohol. Anmäl servering eller försäljning av folköl. Se regler för serveringen eller försäljningen.

Förändringar för företagare med anledning av covid-19

Kommunen skjuter upp debiteringar av årsavgifter

Vi skjuter upp debiteringar av årsavgifter för tillsyn till hösten 2020. Det gäller tillsyn inom

 • livsmedel
 • miljö
 • alkoholservering
 • tobaksförsäljning.

Ny lag från och med den 1 juli om tillsyn på serveringar

Kommunen ansvarar för tillsyn över serveringsställen enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till och med den 31 december.

Information om den nya lagen och hur du kan lämna klagomål på trängsel

Uteserveringar kan få öppna den 1 april

Restauranger och caféer kan beviljas tillstånd för uteservering redan från den 1 april 2020. Debiteringen av upplåtelseavgiften flyttas fram till hösten 2020.

Mer information till dig som är företagare

Alkohollagenlänk till annan webbplats reglerar vad som krävs för att få servera och sälja alkoholdrycker.

Ansök om serveringstillstånd

För att få servera starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck måste du ha serveringstillstånd. Med servering menas varje form av överlämnande av alkoholdryck mot betalning eller ersättning.

Ansök om permanent serveringstillstånd

Handläggningstiden är 2 - 3 månader.

Ansökan om permanent serveringstillståndPDF

Anmälan om serveringsansvariga personerPDF

Finansiering vid inköp eller ombyggnad av restaurangPDF

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten

Handläggningstiden är 20 dagar.

Anmälan om serveringsansvariga personerPDF

Ansökan om tillfälligt serveringstillståndPDF

Ansökan om utsträckt serveringstidPDF

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering till slutet sällskap

Handläggningstiden är 14 dagar.

Ansökan om tillfällig servering till slutet sällskapPDF

Slutet sällskap, råd och anvisningar för serveringPDF

Kostnad

Avgiften är för närvarande 7 100 kr. Betalning görs till bankgiro 577-3338, Hallsbergs kommun.

Anvisningar för ansökan om serveringstillstånd

Vid ansökan skall du som söker tillstånd lämna in de handlingar som krävs för att tillståndsenheten ska kunna handlägga ansökan.

Tillståndsenheten skickar remisser/ställer frågor till andra myndigheter för sin bedömning:

 • Polismyndigheten.
 • Skatteverket.
 • Kronofogdemyndigheten.
 • Miljöförvaltningen.
 • Räddningstjänsten.

För att remisserna skall kunna skickas krävs att du som sökande har inkommit med handlingarna 1-9.

Tillståndsenheten prövar de personer som bedöms ha inflytande över rörelsen. Till exempel prövas delägare, aktieägare, styrelseledamöter, firmatecknare och långivare.

Tillståndsenheten utreder sökandens lämplighet och bedömer om tillstånd kan ges. Respektive kommun fattar beslut om serveringstillstånd. Det är du som sökande som skall visa att du är lämplig att få tillstånd.

Handläggningstid

Handläggningstiden för ett permanent serveringstillstånd är 2-3 månader. Kommer inte handlingarna 1-16 in till tillståndsenheten tar handläggningen längre tid.

Underlag för handläggning och beslut

För att kommunen skall kunna fatta beslut ska du ha inkommit med alla handlingar 1-16 till tillståndsenheten.

 1. Ansökan om serveringstillstånd (blankett).
 2. Kopia på kvitto på inbetald ansökningsavgift. Innan betalning inkommer handläggs inte din ansökan.
 3. Registreringsbevis, inte äldre än 3 månader. Anmälan till bolagsverket godtas också. Dock ska du ha lämnat in slutgiltigt bolagsbevis.
 4. Uppgift om ägarförhållanden. Om du har ett aktiebolag ska du bifoga kopia av aktieboken. Om du har en enskild firma krävs ingen uppgift.
 5. ”Bevis om uppdrag för funktionär”. Utdrag beställer du hos Bolagsverket 060-18 40 00, och ska omfatta tre år tillbaka. Utdragen ska avse ägare, styrelse och finansiärer.
 6. Köpekontrakt/arrendeavtal. Gör du hänvisningar i kontraktet/avtalet till bilagor ska du lämna in dem också. Avtalet ska vara undertecknat.
 7. Finansieringsplan. I finansieringsplanen ska du redogöra var pengarna till köpet kommer från (blankett).
 8. Verksamhetsbeskrivning. Beskrivning av den verksamhet du ska bedriva, till exempel uppgifter om öppettider, åldersgränser, dans och underhållning.
 9. Planritning över restaurangen i A4-format. Gäller samtliga lokaler som ingår i kontraktet. Ritningen ska visa barens placering, entrén, nödutgångar, bordens placering, köket, förråd, varuintag med mera.
 10. Planritning över uteservering. Förhållandet mellan uteserveringen, gator och byggnader ska tydligt framgå.
 11. Bevis från Miljökontoret. Du ska ha registrerat verksamheten hos miljökontoret, och bifoga handling som visar att detta är gjort.
 12. Meny.
 13. Kunskap i alkohollagstiftningen. Det krävs att du har dokumenterad kunskap i alkohollagstiftningen. Om ett bolag ansöker om serveringstillstånd ska 50 % av delägarna ha genomgått Folkhälsomyndighetens kunskapstest.
 14. Anmälan av serveringsansvarig personal (blankett).
 15. Hyreskontrakt. Eventuella bilagor skall också lämnas in. Hyreskontrakt ska vara undertecknat av behörig firmatecknare.
 16. Uppgift om kassaregister. Fabrikat, modell och leverantör ska anges.

Ytterligare handlingar

Tillståndsenheten kan komma att begära in ytterligare handlingar utöver handlingarna 1-16, för att kunna göra en korrekt bedömning.

Råd och anvisningar - servering till slutet sällskap

Enligt 8 kap 1 § alkohollagen (2010:1622) får alkoholservering mot ersättning endast ske om tillstånd har meddelats.

Serveringstillstånd krävs dock inte för servering som ordnas

 • utan vinstintresse
 • i andra lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning av
  alkoholdrycker eller lättdrycker
 • vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer
 • utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.

Samtliga fyra punkter måste vara uppfyllda för att servering skall kunna ske
utan tillstånd.

Ansökan

Ärendet handläggs först efter att du betalat ansökningsavgiften. Om inte de fyra ovanstående punkterna är uppfyllda så krävs tillstånd för rätt till servering av spritdrycker, vin och starköl. Ansökan om tillstånd gör du hos kommunen.

Du skall lämna alla uppgifter som efterfrågas på blanketten. Om ansökan
beviljas återsänds ett exemplar av ansökan med kommunens beslut om beviljat
serveringstillstånd. Vid avslag får du ett särskilt beslut med motivering till att
tillstånd inte beviljats.

Matutbud

Vid tillställningen skall lagad mat tillhandahållas. Lagad mat kan i sin enklaste form
vara till exempel olika pajer, pyttipanna med mera.

Inköp av spritdrycker, vin och starköl

Om du har fått tillstånd för servering i slutet sällskap vid ett enstaka tillfälle eller
under en satt tidsperiod får du endast göra inköpen från Systembolaget.

Alkoholfritt alternativ

Det ska alltid finnas alkoholfria alternativ till att välja mellan om det serveras alkoholhaltiga drycker. Urvalet kan bestå av läskedrycker, bordsvatten, lättöl, juicer och alkoholfria fest- och sällskapsdrycker.

Pris på drycker

Du får inte sätta priser som är lägre än inköpspriset. Priserna får inte heller sättas så att försäljning av drycker med högre alkoholhalt främjas.

Serveringsförbud

Ungdomar under 18 år får inte serveras alkoholdrycker och inte heller personer som är ”märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel”.

Animeringsförbud

Det är inte tillåtet att uppmuntra gästerna att köpa alkoholhaltiga drycker, till exempel genom att ge mängdrabatter och dylikt.

Förtärings- och förvaringsförbud

Inga andra alkoholdrycker får förekomma på serveringsstället än de som har inköpts
av tillståndshavaren. Gäst eller annan person får med andra ord inte föra med sig
egna alkoholdrycker till tillställningen.

Serveringstid

Serveringen får påbörjas tidigast klockan 11.00 och avslutas senast klockan 01.00. Kommunen kan dock bestämma andra tider.

Stängningstid

Serveringsställe skall vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång.

Redovisningsuppgift

Uppgift om försäljningens storlek skall lämnas på begäran av kommunen i samband
med att tillstånd meddelas.

Upplysningar

Lämnas av tillståndsenheten i Sydnärke, telefon: 0582-68 50 00.

Tillstånd för provsmakning

Ansökan om provsmakning för partihandlare och tillverkarePDF

Tillsyn

Servering av alkoholdrycker får endast ske i sådan omfattning och i sådana former att skador eller brister i ordning och nykterhet på serveringsstället inte uppstår och som ett särskilt skydd för ungdomen finns åldersgränsen 18 år.

Det är kommunen och polismyndigheten som gör tillsyn över

 • servering av spritdrycker, vin och starköl
 • servering och detaljhandel med öl.

Anmäl om försäljning eller servering av folköl

För att få servera eller sälja folköl måste du först anmäla detta till kommunen. Med folköl (Öl klass II) menas en maltdryck som har en alkoholhalt överstigande 2,25, men inte 3,5 volymprocent.

Du som ska sälja eller servera folköl i en tobaksaffär, livsmedelsbutik, restaurang eller på annan plats i någon av Sydnärkes kommuner ska anmäla detta till tillståndsenheten i Hallsbergs kommun. Du kan starta försäljningen så fort en anmälan är gjord. En anmälan är personlig och behöver förnyas om företaget till exempel byter ägare.

Registrera din verksamhet

Kommunens tillsynsenhet gör regelbundna kontroller i de butiker och restauranger som bedriver folkölsförsäljning. Vid dessa besök kontrolleras att lagen följs och i det ingår bland annat kontroll av att ingen försäljning sker till minderåriga samt att de varor som säljs är rätt märkta. Att anmäla en folkölsverksamhet kostar ingenting men kommunen tar ut en årlig avgift för tillsynen.

Blankett för anmälan om försäljning av folkölPDF

Blankett för egentillsyn vid försäljning av folkölPDF

Om du säljer folköl utan att först ha anmält det till kommunen riskerar du böter eller fängelse i upp till sex månader.

Undantag från kravet på anmälan

Det finns undantag från kravet på att anmäla folkölsförsäljning om vissa villkor är uppfyllda, kontakta därför alltid kommunens handläggare innan du planerar att börja sälja eller servera folköl och vill göra en anmälan.

Länkar till mer information

Om försäljning av folköl på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Alkohollagen på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Kontakta tillståndshandläggaren

Patrik Germer
Telefon: 0582-68 53 11
E-post: patrik.germer@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.