Bekämpningsmedel

Ansök om eller anmäl spridning av kemiska bekämpningsmedel. Se reglerna för spridning.

Nytt förbud mot spridning av bekämpningsmedel

Sedan den 1 oktober 2021 är det förbjudet att använda växtskyddsmedel inom ett flertal områden där den kommunala nämnden tidigare kunnat bevilja tillstånd. Det är förbjudet att använda bekämpningsmedel på följande platser:

 • ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete
 • skolgårdar, förskolegårdar eller allmänna lekplatser
 • allmänna parker, trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden
 • koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt
 • tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö
 • växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande.

Ansök om eller anmäl spridning

Du måste göra din ansökan eller anmälan fyra veckor innan spridningen ska genomföras.

Du anmäler eller ansöker med en blankett som du skickar med posten. Adressen står på blanketten.

I din anmälan eller ansökan ska du skicka med

Avgift

Du betalar en avgift för kommunens handläggning av din ansökan eller anmälan.

Se avgifter i Hallsbergs kommuns miljötaxa Pdf, 711.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Regler för spridning

Bekämpningsmedel ska användas med hänsyn och försiktighet och ska inte skada människors hälsa eller miljön.

Om du ska sprida bekämpningsmedel, krävs det att du har utrustning på platsen för att kunna se

 • temperatur
 • vindriktning
 • vindhastighet

Du är skyldig att beakta skyddsavstånd till omgivningen.

Utrustning för spridning av bekämpningsmedel ska vara anpassad för ändamålet, underhållas regelbundet och vara väl kalibrerad.

Vid spridningen ska du också ta hänsyn till markförhållanden och medlets rörlighet i mark. Du måste vara säker på att spridningen kan göras utan befarad risk för grundvattenförorening.

Spridning på åkermark

Du behöver normalt inte anmäla att du ska sprida bekämpningsmedel på åkermark. Om åkermarken ligger i ett vattenskyddsområde behöver du ha tillstånd från kommunens miljöenhet.

Vattenskyddsområden i Hallsbergs kommun

Spridning på andra platser

Du behöver tillstånd för att få sprida kemiska bekämpningsmedel

 • i allmänna parker och trädgårdar som inte omfattas av förbudet i 2 kap. 37 § 3,
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar,
 • vid planerings- och anläggningsarbeten,
 • på vägområden, grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material.

Du behöver göra en anmälan om du ska sprida kemiska bekämpningsmedel på

 • på vägområden för att förhindra introduktion, etablering eller spridning av
  • invasiva främmande arter, eller
  • karantänskadegörare enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 eller enligt bestämmelser som genomför den förordningen
 • på banvallar
 • inom områden som inte omfattas av förbud enligt 37 § eller krav på tillstånd enligt 40 § och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt.

Kontakta miljöenheten i Kumla

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till miljöenheten i Kumla kommun.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom miljö- och byggområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.