Anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål

Anmäl att du ska återanvända bygg- och rivningsavfall i ett nytt byggarbete.

Avfall som blir över efter till exempel rivning av hus kan ofta återanvändas som utfyllnad vid nya byggarbeten. Det kan till exempel vara sten, jord, betong och tegel som kan användas vid vägbyggen, grunder för byggnader eller bullervallar.

Det som avgör om du behöver söka tillstånd eller göra en anmälan är risken för förorening av mark och vatten. Detta bedöms utifrån massornas egenskaper och den aktuella platsen.

Risk för förorenade massor

En förutsättning för att avfallet ska kunna användas är att det är

 • fritt från miljöskadliga ämnen
 • inte är förorenat med annat material.

Innan schaktningsarbetet påbörjas och schaktmassorna återanvänds ska det göras en bedömning om det finns risk att

 • föroreningar kan påträffas
 • massorna kan vara förorenade.

Provtagning bör alltid ske om massorna exempelvis kommer från något av följande områden:

 • Vägbankar, bangårdar eller banvallar.
 • Saneringsområde.
 • Område med upplag för avfall, kemikalier, cisterner eller oljeavskiljare.
 • Fastighet som finns med i Länsstyrelsens databas över förorenade områden.
 • Industriområde.
 • Område där drivmedelshantering har skett.
 • Olycksområde (spill eller brand).

Anmälan

Du anmäler med en blankett som du skickar med posten. Adressen står på blanketten.

Kontakta miljöenheten i Kumla

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till miljöenheten i Kumla kommun.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom miljö- och byggområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.