Kommunens anslagstavla

Se anslag om justerade protokoll, fullmäktiges sammanträden, kungörelser med mera.

Här hittar du det som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

Det kan till exempel vara tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll eller kungörelser.

Anslag

Du kan filtrera anslagen efter nämnd eller typ av anslag.

 1. Valnämndens sammanträde 2022-11-23
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Paragrafer31-34
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Nedladdningsbart dokument2022-11-23-Protokoll VN.pdf Pdf, 927.7 kB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 2. Underrättelse: Detaljplan för Samsala etapp 3, del av fastigheten Hallsbergs-Falla i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län är utställd för granskning
  • Tillkännagivande
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelseförvaltningen
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  Nedladdningsbart dokumentUnderrättelse Samsala etapp 3- Granskning.pdf Pdf, 127.6 kB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med

  Ovanstående detaljplan i Hallsbergs kommun är utställd för granskning mellan 02 december – 23 december 2022.

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i norra Samsala, sydöstra Hallsberg.

  Planområdet ligger i den sydöstra delen av Hallsberg tätort i norra Samsala, med ett avstånd på cirka 2 km från Hallsbergs Centrum.

  Detaljplanens syfte och användning strider inte mot den gällande översiktsplanen.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 28 november 2022 att detaljplaneförslaget skulle ställas ut för granskning.

  Planförslaget finns tillgängligt i Kontaktcenter (kommunhuset, Västra Storgatan 14) samt på kommunens hemsida www.hallsberg.se/detaljplan.

  Den som har synpunkter på förslaget ska skriftligen skicka dem till

  Kommunstyrelseförvaltningen, 694 80 Hallsberg

  eller e-post: samhallsbyggnad@hallsberg.se

  Fastighetsägare ombeds informera eventuella bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende och arrendatorer om innehållet i denna skrivelse.

  Synpunkter ska ha inkommit senast den 23-12-2022. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

  Om du har frågor angående detaljplanen är du välkommen att kontakta:
  Planenheten, 019-58 80 00 eller Mustafa Akrami, mustafa.akrami@kumla.se.

  KOMMUNSTYRELSESFÖRVALTNINGEN

 3. Bildningsnämndens sammanträde 2022-11-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBildningsnämnden
  Paragrafer135 - 149
  Förvaringsplats för protokolletBildningsförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2022-11-22 - Protokoll BIN.pdf Pdf, 20.3 MB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med
 4. Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-11-28
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer93-109
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2022-11-28 - Protokoll KF.pdf Pdf, 10.6 MB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med
 5. Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2022-11-23
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial- och arbetsmarknadsnämnden
  Paragrafer108-125
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2022-11-23 - Protokoll SAN.pdf Pdf, 10.1 MB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med
 6. Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2022-11-28
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer121-136
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 7. Drift- och servicenämndens sammanträde 2022-11-23
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansDrift- och servicenämnden
  Paragrafer109-123
  Förvaringsplats för protokolletDrift- och serviceförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Nedladdningsbart dokument2022-11-23 - Protokoll DOS.pdf Pdf, 1.3 MB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med
 8. Kommunstyrelsens sammanträde 2022-11-15
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer111-126
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2022-11-15 - Protokoll KS.pdf Pdf, 10.2 MB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med
 9. Kungörelse om flyttat fordon 2022-11-14
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansDrift- och serviceförvaltningen
  Förvaringsplats för handlingarnaDrift- och serviceförvaltningen
  Ansvarig för kungörelsenTekniska avdelningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med

  Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1992:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan.

  Är ägare av fordon inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det ägaren underrättats, tillfaller det tekniska avdelningen.

  Om du har frågor om flyttade fordon, ring kommunens kontaktcenter: 0582-68 50 00.

  Fordon 1

  Datum för kungörelse: 2022-03-08
  Registreringsnummer:
  SJY819
  Fabrikat: Mitsubishi
  Protokollnummer: 2022-121
  Ursprunglig uppställningsplats: Hardemovägen 5-15, Hallsberg
  Uppställningsplats: Uppställningsplats 1

   

  Fordon 2

  Datum för kungörelse: 2022-11-11
  Registreringsnummer: SXA569
  Fabrikat: SAAB
  Protokollnummer: 2022-122
  Ursprunglig uppställningsplats: Rättarevägen, Hallsberg
  Uppställningsplats: Uppställningsplats 1

 10. Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2022-11-14, extrainsatt
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer117-120
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 11. Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskotts sammanträde 2022-11-09
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott
  Paragrafer110-128
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 12. Kungörelse om flyttat fordon 2022-10-17
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansDrift- och serviceförvaltningen
  Förvaringsplats för handlingarnaDrift- och serviceförvaltningen
  Ansvarig för kungörelsenTekniska avdelningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med

  Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1992:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan.

  Är ägare av fordon inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det ägaren underrättats, tillfaller det tekniska avdelningen.

  Om du har frågor om flyttade fordon, ring kommunens kontaktcenter: 0582-68 50 00.

  Fordon 1

  Datum för kungörelse: 2022-10-17
  Ärendenummer: 2022-121
  Registreringsnummer: SJY819
  Fabrikat: Mitsubishi
  Ursprunglig uppställningsplats: Hardemovägen 5-15, Hallsberg
  Uppställningsplats: Uppställningsplats 1

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.