Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Utvecklingssamtal, Individuell utvecklingsplan

I skollagens 3 kapitel kan man läsa om barns och elevers utveckling mot målen:
"Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling."

Hösten 2013 ändrades bestämmelserna om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen i skollagen (2010:800). Ändringarna i skollagen innebär sammanfattningsvis att kravet på skriftliga individuella utvecklingsplaner avskaffas i de årskurser betyg sätts, det vill säga årskurs 6-9.

Utvecklingssamtal

Minst en gång varje termin ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal. Samtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav. Under utvecklingssamtalet på höstterminen i årskurs 1-5 upprättas en utvecklingsplan som består av två delar: omdömen och framåtsyftande planering.

Individuell utvecklingsplan i årskurs 1-5

Skriftliga omdömen är inte betyg som går att jämföra med andra elevers, utan en bedömning av hur det går för eleven utifrån kunskapsnivån i läroplanen och kursplanerna. Omdömen ska utgå från skolornas och lärarnas pedagogiska planering, det vill säga det man faktiskt arbetat med i skolan. Varje elev i årskurs 1-5 ska ha ett skriftligt omdöme och en framåtsyftande planering på höstterminen. Det skriftliga omdömet får du som vårdnadshavare ta del av inför utvecklingssamtalet. Den individuella utvecklingsplanen skapas under utvecklingssamtalet. Uppföljning sker kontinuerligt under läsåret av elev och lärare samt under kommande utvecklingssamtal.

Allmänna handlingar

En av de viktigaste delarna i ett demokratiskt samhälle är offentlighetsprincipen. Den ger var och en rätt att begära att få ta del av allmänna handlingar. En individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen som skapas i kommunal verksamhet är en allmän handling och kan begäras ut av utomstående, oavsett om den finns på papper eller i digital form, precis som betygen och andra uppgifter i skolan.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda