Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Elevhälsans medicinska insats

Skolsköterskor och skolläkare​

Medicinska insatsen i elevhälsan följer hälsa och utveckling och erbjuder återkommande hälsobesök och vaccinationer. Som elev kan du själv vända dig till skolsköterskan för råd, stöd eller andra frågor om din hälsa. Som förälder kan du kontakta skolsköterskan när du har frågor om ditt barns hälsa eller utveckling.

Du kan nå skolsköterskan per telefon eller e-post. Kontaktuppgifter till skolsköterskan finns på respektive skolas hemsida. Bokning av skolläkartid sker efter överenskommelse med skolsköterska.

Hälsobesök under skoltiden

Förskoleklass

I förskoleklass erbjuds barn och föräldrar besök till skolsköterskan för ett hälsosamtal och en enklare hälsoundersökning. Vid besöket finns möjlighet att samtala om barnets hälsa och utveckling inför skolstarten. Vid behov kan skolläkartid avtalas via skolsköterskan.

Årskurs 2

Skolsköterskan erbjuder hälsobesök med samtal om trivsel i skolan, undersökning av tillväxt och vid behov syn. I årskurs 2 erbjuds vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

Årskurs 4

Eleverna erbjuds ett hälsobesök med undersökning av tillväxt och syn. Vid detta besök sker också en ryggundersökning för att upptäcka eventuell ryggassymetri. I samband med besöket ges tillfälle att prata om elevens hälsa och trivsel i skolan.

Årskurs 6

Flickor i årskurs 6 erbjuds vaccination mot livmoderhalscancer (HPV).

Årskurs 7

Eleverna erbjuds ett hälsobesök för uppföljning av hälsa, livsstil, tillväxt och skolsituation. Har eleven några hälsoproblem som har betydelse för val av program till gymnasiet kan skolsköterskan ge råd och stöd.

Årskurs 8

Eleverna erbjuds vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Specialkost

För att en elev ska kunna få specialkost behöver skolsköterskan på respektive skola skriva ett specialkostintyg. Detta skrivs i samråd med vårdnadshavare. I vissa fall kan det behövas ett intyg eller en kopia på journalanteckning från eventuell vårdinstans. Skolsköterskan lämnar intyget till bespisningen. En kopia skickas hem till vårdnadshavare.

Överlåtelse av medicinering

Om Ditt barn har behov av medicin under skoltid behöver Ni som vårdnadshavare fylla i blanketten "Överlåtelse av medicinering".PDF Du kan be personal på skolan om en sådan blankett eller själv fylla i och skriva ut blanketten.

Det är vårdnadshavares ansvar att se till att personalen har kunskap om deras barns behov av läkemedel under skoltiden.

det innebär att vårdnadshavare ska
- fylla i blanketten "Överlåtelse av medicinering"PDF och gå igenom den med ansvarig pedagog
- se till att medicinen är uppmärkt med namn och personnummer
- ha ansvar för att medicinen inte har passerat utgångsdatum
- om möjligt ha läkemedlet dosdoserat

Elevhälsdatabasen ELSA

I samband med hälsobesöken i förskoleklass, årskurs 4 och 7 besvarar elever och föräldrar häsloenkäter som sedan sammanställs i elevhälsodatabasen ELSA. Uppgifterna avidentifieras så att ingen enskild elev kan identifieras. Genom att samla in data fås en samlad och aktuell bild av hälsoläget bland barn och ungdomar i Hallsbergs kommun och i hela länet. ELSA är ett samarbete mellan länets alla kommuner och Region Örebro län.

Synpunkter och klagomål

Om du undrar över något eller är missnöjd med vård, bemötande eller omhändertagandet som du eller ditt barn fått, ska du i första hand tala med den personal som har det direkta ansvaret för vården eller med verksamhetschefen för elevhälsan.

Om du vill diskutera dina rättigheter och möjligheter med någon utomstående kan du vända dig till Patientnämnden.

Om Patientnämnden på Region Örebro läns webbplatslänk till annan webbplats

Du kan också vända dig till Inspektionen för vård och omsorg.

Om att klaga på vården på Inspektionen för vård och omsorgs webbplatslänk till annan webbplats
Lena Thor
Skolsköterska Medicinskt ansvarig
lena.thor@edu.hallsberg.se

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda