Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Blomlådor - för en bättre trafiksäkerhet

Nedan finns information om vilka villkor och regler som måste uppfyllas för att få placera ut blomlådor på en bostadsgata. Här finns också information om den sökandes eget ansvar samt vad drift- och serviceförvaltningen hjälper till med. Ansökningsblankett går att ladda ner längt ned på sidan.

Blomlådor som fartdämpande åtgärd på bostadsgator

Det finns vissa villkor och regler som måste uppfyllas för att få placera ut blomlådor på en bostadsgata. En ansökan skickas till väghållaren, det vill säga Hallsbergs kommun, som gör en bedömning om det är lämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt att placera blomlådor på bostadsgatan. Beviljas ansökan är tillståndet giltigt i ett år under förutsättning att blomlådorna sköts enligt avtal.

 Förutom att blomlådorna bidrar till att sänka hastigheten, genom en förändrad trafikmiljö, ger de även en estetisk utformning på gatan. En fin blomlåda med växter i härliga färger är mer accepterad av fordonsförarna jämfört med en trasig eller tom blomlåda som istället skapar irritation och mer uppfattas som ett hinder.

 

 

Följande villkor måste uppfyllas

 • Blomlådor får endast placeras på bostadsgator och kommunen ska vara väghållare.
 • Gatan får inte ha karaktär av huvudgata med inslag av genomfartstrafik eller tillhöra huvudnätet för gång- och cykeltrafiken.
 • Sökande/kontaktperson måste vara bosatt på den aktuella gatan.
 • Berörda grannar med utfarter i anslutning till blomlådorna (ca 50 meter åt vardera hållet) ska vara väl informerade och lämna skriftligt medgivande på ansökan.
 • Blomlådorna måste placeras minst 20 meter från gatukorsning och det bör vara fri sikt minst 50 meter åt vardera hållet.
 • För att inte försvåra sophämtning måste boende intill blomlådor vara beredda på att placera soptunnan där det passar för sopbilen
 • Utplaceringen av blomlådor ska ske i samråd med drift- och serviceförvaltningen.
 • Blomlådorna ska vara utformade enligt gällande riktlinjer och vara uppmärkta med vägmärket, X2 (Markeringsskärm för hinder framkomligheten på vägen är inskränkt på grund av ett hinder). Vägmärket/Reflexen tillhandahålls av drift- och serviceförvaltningen.
 • Blomlådorna får endast vara utställda under sommarhalvåret (från 1 maj till sista oktober eller enligt överenskommelse). Boende ansvarar för att blomlådorna inte är utplacerade övrig tid då gatorna ska vara tillgängliga för gatuarbeten såsom sopning och snöröjning. Förvaring vintertid sker på privat mark.
 • Drift- och serviceförvaltningen har rätt att tillfälligt flytta blomlådorna, utan att meddela kontaktperson, om särskilda skäl föreligger.
 • Om sökande inte uppfyller sina åtaganden har drift- och serviceförvaltningen rätt att dra in tillståndet med omedelbar verkan.

(Enkel skiss som visar hur två blomlådor placeras utmed en gata som är 7 meter bred)

Gatans breddAvstånd mellan blomlådor
5 meter10 meter
6 meter9 meter
7 meter8 meter

Om möjligt öppnas ca 1 m mellan låda och vägkant för att cyklist ska kunna passera innanför lådan. Avståndet i längdriktningen måste också anpassas till vägens bredd.

Sökande/kontaktpersonens ansvar

 • Informera berörda grannar längs gatan. För att inte orsaka irritation hos andra som bor utmed gatan är det viktigt att alla närboende informeras om att blomlådor ställs ut och skälet till detta, samtidigt som Ni tar in namnunderskrifter.
 • När ni fått namnunderskrifter fyller ni i ansökningsblanketten och skickar till oss. Ansökningsblanketten måste vara fullständigt ifylld för att vi ska kunna behandla ansökan. Därefter får ni besked från oss om det är möjligt att placera ut blomlådor på er gata.
 • Blomlådorna bekostas, tillverkas, planteras och sköts av er boende tillsammans, kontaktpersonen bär det största ansvaret gentemot kommunen. För helhetsintrycket ska alla blomlådor ha samma utförande och ha vägmärken/reflexer runt om. En ritning på blomlådans utförande bifogas beslutet.
 • Plantering och underhåll är viktigt ur det estetiska perspektivet. Blomlådorna får inte ställas ut tomma. Det är inte heller tillräckligt att ställa ut en liten blomkruka i lådan. Tänk på att den totala höjden, låda inklusive växter, inte får överstiga 80 centimeter på grund av siktförhållandena. Tillståndet kan dras in om blomlådorna står tomma eller planteras felaktigt.
 • Det är viktigt att lådorna inte flyttas, det kan vara trafikfarligt och framkomligheten begränsas. Den största effekten på hastigheten får lådorna med den placering som vi, tillsammans med dig, bestämmer på platsen.
 • Kontaktpersonen ska vara anträffbar under hela tillståndstiden, det vill säga första maj till sista oktober. Meddela ny kontaktperson till drift- och serviceförvaltningen om den nuvarande kontaktpersonen åker bort eller flyttar, så att vi lätt kan komma i kontakt med någon utmed gatan vid behov.

Det här gör drift- och serviceförvaltningen

 • står för vägmärke/reflexer till blomlådorna
 • bestämmer tillsammans med dig var lådorna ska placeras
 • tar ansvaret och de klagomål som kan bli på blomlådorna
 • om vi får uppgifter från er om sabotage eller flytt av lådorna, ser vi till att polisen får åtgärda detta

Tänk på att:

 • Det oftast är ett fåtal trafikanter på gatan som kör för fort och att en lämplig åtgärd är att först prata med dessa innan man tar på sig ansvaret för blomlådor.
 • Det händer att blomlådorna blir en spännande lekplats för barnen. Detta måste motverkas då en bilist inte kan väja när han passerar lådorna om barnen skulle göra något oväntat.
 • Blomlådorna ska skötas och underhållas så att både lådorna och området runt omkring ser snyggt och prydligt ut. Blommorna ska vara lågväxta och får inte skymma vägmärkena/reflexerna.
 • Vid skadegörelse på blomlådan måste de ansvariga se till att laga blomlådan alternativt lyfta bort dem från gatan. Vid skadegörelse på vägmärken/reflexer kontaktar du drift- och serviceförvaltningen, det är viktigt att det alltid sitter vägmärken/reflexer på alla sidor på blomlådan.

Kom ihåg

I trafikförordningens 3 kap § 14 står det: ”Fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas till väg-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna på den del av den framförvarande körbanan eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse.”

Frågan är då, vad är varje hinder som går att förutse i ett villaområde? För detta finns det inga klara definitioner för vad som menas, det är i sista hand domstolarna som gör en tolkning. En förutsättning för ökad trafiksäkerhet är att det sker ett samspel mellan fordonsförare och oskyddade trafikanter.

Så här gör du om du vill sätta ut blomlådor

Fyll i uppgifterna på ansökningsblanketten och bifoga en skiss över blomlådornas placering som sedan skickas till:

Hallsbergs kommun
Drift- och serviceförvaltningen
694 80 Hallsberg

Om du har några frågor, kontakta gatuingenjören på telefon 0582-68 50 97 eller drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se.

Ansökningsblankett laddas ner härPDF

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda