Frånvaro - Sjukanmälan

Elev - Frånvaro
Frånvarohanteringen på Transtenskolan är helt datoriserad. All giltig eller ogiltig frånvaro registreras av undervisande lärare i en databas. Klassföreståndarna gör sedan rapporter i form av veckoöversikter för eget bruk och frånvarolistor för utskick till föräldrar/ vårdnadshavare. Inmatade data borttages efter läsårets slut. Kvar finns endast eventuella pappersrapporter.

Frånvaro - Sjukanmälan
Vårdnadshavaren ringer - innan 07.40 - på telefon 0582-685267 och talar in ett meddelande, som skall bestå av den sjuke elevens namn, klass, sjukdom samt namn på den som gör anmälan. Har du frågor om frånvaro kontaktar du samma nummer och lämnar ett meddelande eller pratar med fritidspersonalen.
Uppgifterna förs därefter in i skolans databaserade frånvarosystem. Utdrag från systemet kan erhållas via klassföreståndare/mentor.
OBS! Sjukanmälan gäller endast en dag. Vid fortsatt sjukdom måste anmälan göras för varje dag.

Ledighet
I god tid innan ledigheten hämtar eleven blanketten "Ansökan om ledighet" hos sin klassföreståndare, på expeditionen eller via Internet (se nedan). Blanketten fylls i och undertecknas av vårdnads-havaren. Därefter lämnas den till klassföreståndaren, som kan bevilja ledighet upp till två dagar. Längre tid kan beviljas av klassföreståndare i samråd med rektor.
Från skolans sida är vi angelägna om att framhålla värdet av närvaro i skolan. Vi vädjar därför till målsman/vårdnadshavare att noga överväga behovet av ledighet.
Blanketten "Ansökan om ledighet" i PDF-format kan laddas hem om du har Adobe Acrobat installerad i din dator. Klicka härlänk till annan webbplats för att komma till vår filarkiv.

Kontaktuppgifter