Träslöjd

TräslöjdEn gång iveckan ägnar sig eleverna i år 7 och 8 åt träslöjd. Eleverna i år 9 kan bara träslöjda efter eget schema på onsdagar. Undervisningen ansvaras av Britt-Marie Pettersson - kort kallad "BM".

Slöjd Kursplan och mål
Slöjdämnet bidrar till elevens allsidiga utveckling samt innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening. Slöjdarbetet utvecklar kreativitet, nyfikenhet, ansvarstagande, självständighet och förmåga att lösa problem.
Detta kommer till uttryck i slöjdprocessen, som startar i en idé och resulterar i en färdig produkt.
Slöjdarbete i textil, trä och metall syftar till att stärka elevens tilltro till den egna förmågan att utveckla kunskaper som ger en beredskap för att klarar uppgifter i det dagliga livet.
Slöjdämnet bidrar till begreppsbildning och begreppsutveckling inom såväl slöjd som andra skolämnen. Det ger exempelvis genom matematiska tillämpningar en grund för storleksuppfattning och förståelse för geometri. När eleven tar del av instruktioner samt presenterar, dokumentarar och värdera sina arbeten bidrar detta till läs- och skrivutveckling.
Undervisningstiden fördelas lika mellan de båda slöjdarterna textil- respektive trä- och metallslöjd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret
Eleven skall
* kunna i ord och bild presentera idéer samt planera slöjdarbetet
* kunna välja material, färg och form och ta hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och funktionella aspekter.
* kunna arbeta efter olika instruktioner, välja lämpliga arbetsmetoder samt hantera redskap och verktyg.
* kunna ta initiativ och eget ansvar i slöjdprocessen.
* kunna beskriva slöjdprocessen och motivera de val som har gjorts under arbetets gång från idé till färdig produkt samt kunna värdera arbetsinsatsen.
Exempel på tekniker och arbetsområden i slöjd,  Trä- och metall:
* Såga
* Hyvla
* Skruva
* Fila
* Gänga

Kontaktuppgifter