Transtenskolan med profilinriktning
Skolval
Om du vill gå på Transtenskolan och inte tillhör skolans upptagningsområde måste du göra ett skolval. Skolvalsblankett finns till kommunens hemsida och transtenskolans hemsida. Du kan också skicka in en intresseanmälan till oss som också finns på hemsidan.

 
Syfte
Syftet med våra profiler är att generellt öka elevernas motivation för skolarbete.
Vi tror att få utöva ett stort intresse under skoltid gör att eleverna blir mer motiverade i fler av skolans ämnen. Att eleverna också utvecklas i sin profil är en viktig bieffekt.
Bakgrund Att organisera skolan med eleverna i centrum innebär t ex arbetslag kring en elevgrupp, hemklassrum eller hemvister för eleverna och konferenser med eleverna i centrum istället för ämneskonferenser. I samhället har vi i stort märkt att många elever tappar motivationen för att fortsätta utöva sin idrott genom hela tiden i 7-9av olika anledningar. Vi hoppas kunna minska det tappet genom att deras verksamhet inte skall vara skild från skolan utan att de skall verka ihop.
Omfattning
Vi jobbar för närvarande med att starta upp vårt profilarbete. De tre inledande profilerna blir ishockey, fotboll och ridning. Därefter försöker vi bredda vår profilsortiment samt stärka kvaliteten på de profiler vi redan har.
Varför dessa profiler?
Våra val av profiler är ett resultat av efterfrågan från klubbar och föräldrar. Vi ser också en tillväxt i dessa årskullar som nu är aktuella att starta år 7.
Tid
Tiden för profilerna är timplanens elevens val och omfattar 180 minuter per vecka. Profiler har två tillfällen per vecka. Profilerna varar under samtliga tre år vid skolan.
Ingen tid har tagits från andra ämnen i timplanen, vilket innebär att eleverna inte tappar annan undervisning på grund av profilerna.
Resultat Erfarenhet från andra skolor tyder på att elevernas resultat generellt är bättre. De har också märkt att deras elevers motivation för allt skolarbete har ökat. Genom våra profiler hoppas vi stärka skolans status vilket kan ge betydelse för våra elever vår personal och våra möjligheter att rekrytera nya medarbetare.
Målen i skolan
Transtenskolans målsättning är att alla elever ska nå målen i samtliga ämnen. Om vi märker att en elev får svårigheter att göra detta kommer en diskussion att föras mellan profilansvarig, mentor och föräldrar för att komma fram till hur vi kan jobba mot fullständig måluppfyllelse. Under en period kan det bli aktuellt att plocka bort eleven från profilen för att stärka kunskaperna i det/de aktuella ämnet/ämnena.


Kontaktuppgifter