Handlingsplan mot tobaksbruk

Transtenskolan tar nu krafttag för att förbättra elevernas hälsa. I projektet ingår bland annat att minska antalet elever som röker och få bort rökandet från skolans område. Vi har av den anledningen tagit fram en plan som syftar till en tobaksfri skolmiljö för Transtenskolans elever och personal.

Policy och handlingsplan mot tobaksbruk på Transtenskolan i Hallsberg

Policy och handlingsplan mot tobaksbruk på Transtenskolan i Hallsberg
Skolan har ett ansvar att motverka tobaksbruk bland elever. 
Detta skall ske genom hälsofrämjande arbete vilket innebär att skolan ska skapa en skyddande och god arbetsmiljö, där alla trivs och får möjlighet att utvecklas och lyckas. Skolan har också ett stort ansvar att arbeta drogförebyggande.
Mål angående tobak:

 • Eleverna på Transtenskolan skall inte använda tobak eller snus
 • Ingen vare sig elev eller personal skall utsättas för passiv rökning

Strategi för att uppnå ovanstående mål
Elever skall trivas, må bra och utvecklas i skolan.
En anda av förtroende, respekt och tillit bland såväl elever som personal skall råda.
 Det främjande och förebyggande arbetet ska genomsyra skolans vardag genom att:

 • det råder enligt svensk lag rökförbud inom skolans område (se bifogad planskiss).
 • rastvakter som jobbar aktivt mot rökande och snusande elever
 • livskunskap  (schemalagd tid)
 • hälsosamtal med skolsköterska i åk 8. Skolsköterskan har även individuella samtal vid behov
 • för att sluta röka erbjuds rökande elever och dess föräldrar en information- motivationsträff en gång/termin.
 • motiverande samtal
 • skolämnena  skall också inkluderas i arbetet mot tobaksbruk.
 • snusning  är ej tillåten under lektionstid.
 • ÖPP (Örebro Preventions Program)en gång  varje termin för föräldrarna
 • kontrakt  med  vårdnadshavare och elev att skolans personal får omhänderta tobak från eleven på skolans område (se bilaga)

Skolan skall vara en tobaksfri miljö. Detta gäller vid alla arrangemang, som sker i skolans regi, även utanför skolområdet (tex skolresor)
Rutiner och åtgärder vid misstanke om att någon elev använder tobak:

 • Personalen rapportera till ansvariga lärare (Anders J och Martin H) via ”rökrapportbladet”.
 • Dessa  meddelar mentor och skolsköterska.
 • I samråd med mentor och ansvariga lärare görs en bedömning av vem som skall samtala med eleven och informera hemmet
 • Skolsköterska har/erbjuder samtal med elev kring rökande/snusande.
 • Om skolan upptäcker otillåten försäljning/langning av tobak görs en polisanmälan.

Denna policy och handlingsplan ska utgöra ett levande dokument i vardagen och vara väl känt av alla parter. För att nå dit så ska dokumentet årligen presenteras för personal, elever och deras föräldrar.
Nytillkommen personal och elev ska också informeras om dokumentet och dess innehåll.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontrakt 
Barn och ungdomar är mycket känsligare än vuxna för alla slags gifter, detta gäller också de gifter som finns i tobaksrök. Barn och ungdomar som vistas i rökiga miljöer, som utsätts för passiv rökning, tar upp dubbelt så mycket nikotin som vuxna som utsätts för passiv rökning.  
   Utdrag ur Tobakslagen Uppdaterad: t.o.m. SFS 2002:586 
2 § Rökning är förbjuden:
1. i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus .... 

   på färdmedel i inrikes kollektivtrafik ….. 
  7 § Den som i egenskap av ägare eller på annan grund disponerar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus som omfattas av någon av bestämmelserna i 2 och 4 § svarar för att bestämmelserna följs. 
Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denne avvisas. Lag (1994:98). 
  12 § Tobaksvaror får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut tobaksvaror skall förvissa sig om att mottagaren har uppnått nämnda ålder. 

Kontaktuppgifter