Skolkommunsatsning Hallsberg

Hallsbergs kommuns alla sju grundskolor kommer i och med höstterminen 2014 att ingå i ett arbete
för att skapa ett långsiktigt och hållbart skolutvecklingsarbete utifrån en tydlig och väl förankrad
kartläggning och analys.

Med hållbar skolutveckling menas att skolutvecklingsarbetet har blivit så etablerat att det är en
integrerad del av det ordinarie vardagsarbetet med förmåga och vilja att ta ansvar för alla elevers
bästa både kunskapsmässigt och socialt.

Personal, elever, föräldrar och politiker kommer att vara delaktiga i arbetet och den huvudsakliga formen
för synliggörandet av skolkulturerna kommer att vara brevskrivande.

Arbetet innebär en omfattande kartläggning med bred delaktighet samt sammanställning av uppgifter och data kring skolkulturer och skolresultat.

Utifrån detta formas en långsiktig skolutvecklingsplan på skolnivå och förvaltnings-/huvudmannanivå.

Läs merPDF


Kontaktuppgifter