Studier på annan ort
Vill du söka utbildning i annan kommun eller friskola, som inte Örebro kommun sköter antagningen till, gör du det också via webben. Din studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig om du inte känner dig säker på hur du ska göra.

Du kan söka till kommunala skolor på det så kallade frisöket, det innebär att mottagande kommun tar emot i mån av plats. Kolla upp om din hemkommun står för inackordering.

När du söker till friskor eller skolor med riksintag kontaktar du Centrala Studiestödsnämnden www.csn.se länk till annan webbplatsför ansökan om inackorderingstillägg.

Kontaktuppgifter