Vision

På Östansjö skola har alla förutsättningar att lyckas!

Vår målsättning är att skapa en god miljö för bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Detta gör vi genom att möta varje individ med respekt för sin person och sitt arbete, samt ge en trygg miljö och positiv framtidstro.


 

Östansjö skolas värdegrund - Eleven och lärande i fokus

På Östansjö skola har alla förutsättningar att lyckas!! Vi har tydliga och höga förväntningar och tilltro till varje människas inneboende kraft. Skolan har ett förhållningssätt som vilar på demokratiska värderingar. Hos oss får alla möjlighet att utveckla sin egen identitet, sina förmågor och sitt tänkande.

Vi möter varje individ med respekt för sin person och sitt arbete, i en trygg och omsorgsfull miljö för att alla ska utveckla en positiv självbild och framtidstro.

Kunskap

Alla kan lära och vi lär oss hela livet. Pedagogerna ger förutsättningar för att alla elever ska nå målen och få utvecklas så långt som det är möjligt. Alla ska kunna känna glädjen över att få lyckas utifrån sina förutsättningar..

Att lyckas innebär att utvecklas och växa som individ.. Vi lär av varandra och anser att olikheter är en tillgång. Tydliga mål utifrån läroplan och kursplaner konkretiseras för eleverna. Mål, delmål och utvärdering leder lärandet framåt och genomsyrar arbetet i skolan. Vi ser lärsituationer i allt vi gör.

Trygghet

Östansjö skola är en liten skola,, där alla elever är inkluderade, blir sedda och där det finns bra förutsättningar att skapa goda relationer. Pedagogerna samverkar tätt inom och mellan arbetslagen vilket ger en flexibilitet i skolans vardag. Vi räknar alla elever som allas!! Verksamheten genomsyras av samsyn och tydligt ledarskap. Förtroendefullt samarbete mellan hem, skola och fritidshem är betydelsefullt för att skapa en helhetssyn kring varje elevs utveckling.

Tydlighet

För att skapa en tydlighet har vi fasta rutiner, bl.a för skoldagens början och slut. Skolan har tydliga ordningsregler, som utarbetas i samverkan mellan elever och pedagoger. Vi har tydliga mötesstrukturer och tydlig struktur för beslutsfattande..

Inflytande

Pedagoger erbjuder eleverna att använda sig av varierande inlärningsstilar. Eleverna har inflytande och är delaktiga i planeringen och lärandet utgår från elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper. Eleverna har inflytande via klassråd och elevråd.


Kontaktuppgifter