Elevhälsovård


Elevhälsan, Västra området Barn och elevvård

Den dagliga barn och elevvården bedrivs av all personal på förskolan/skolan. Arbetslaget utgör basen för elevvårdsarbetet och mentorerna har huvudansvaret.

Barn och elevhälsa

I barn- och elevhälsan ingår kurator, specialpedagog och skolsköterska. vid behov finns läkare, psykolog, talpedagog och IT-pedagog att tillgå. Barn och elevhälsan arbetar för att främja lärande, utveckling och hälsa hos alla barn och elever. Arbetet ska främst vara förebyggande och stimulera till goda lärmiljöer.

Detta genom: Handledning, Fortbildning, Råd och stöd, Kartläggning, utredning och uppföljning.

Inom elevhälsan arbetar vi i samverkan med vårdnadshavare, barn/elever och förskola/skola Elevhälsan samarbetar med andra verksamheter som barnet/eleven kan komma i kontakt med inom och utanför kommunen.

Om du som förälder har funderingar kring något som berör skolans elevvård eller elevhälsa, vänder du dig till berörd personal eller ditt barns/elevs mentor.

Följande personer ingår i elevhälsoteamet för Östansjö skola:

Maria Wahid — skolsköterska tel: 0582-685409

Chinoor Palanijafi — kurator tel: 0582 - 686404

Åsa Lundberg — specialpedagog tel: 0582-686413

Nedanstående personer kan kompletteras till elevhälsotemet vid vissa ärenden.

Minnia Truedsson - Psykolog tel: 0582 - 685317

Malin Larsson- It-pedagog

Pia Söderberg - logoped tel: 073-0566322

Kontaktuppgifter