Normer och värden

"Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling."
ur Lpfö98, rev 10.

Enligt lag ska en plan för arbetet med lika rättigheter och lika möjligheter PDF årligen upprättas på varje förskola och skola. Detta är ett viktigt arbete som handlar om värdegrunden, vårt förhållningssätt, hur vi är mot varandra och vad vi säger till och om varandra.

Hösten 2017

Kontaktuppgifter