Matematik

"Förskolan ska sträva efter att varje barn
- utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
- utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
- utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
-utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,"
ur Lpfö98, rev 10.

Matematik på olika sätt.


Kontaktuppgifter