Kvalitetsarbetet

Så här ser vårt systematiska kvalitetsarbete ut:

Övergripande arbetar vi sammanlagt under 2-3 studiedagar under läsåret med systematiskt kvalitetsarbete. Vårt arbete utgår från den läroplan som finns för förskolan. I augusti upprättas läsårets utvecklingsplan där vi beskriver vilka utvecklingsområden och prioriterade mål vi ska arbete med under året.Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att synliggöra processerna i förskolans verksamhet och hur det kan användas för att bedöma verksamhetens kvalitet. Arbetslagen gör två gånger per ternim en resultatprognos där de reflekterar och analyserar sitt arbete mot målen.

I juni genomförs förskolornas kvalitetsredovisning där årets arbete utvärderas. Barn och vårdnadshavare görs delaktiga i det här arbetet dels genom de aktiviteter som sker på förskolan och dels genom de olika enkäter, samtal och intervjuer.

Utvecklingsledare förskola och förskolechef ansvarar för att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet.

Här kan ni läsa vår kvalitetsredovisning:

Likabehandlingsarbetet

Enligt lag ska en plan mot diskriminering och kränkande behandling årligen upprättas på varje förskola och skola. Detta är ett viktigt arbete som handlar om värdegrunden, vårt förhållningssätt , hur vi är mot varandra och vad vi säger till och om varandra.

En grundförutsättning för att alla barn ska utvecklas och lära till sin fulla potential är att de känner sig trygga och sedda. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. Alla ska vara en del av gemenskapen.

Läroplan för förskolan 98/10

Läroplan för förskolan 98/10

Kontaktuppgifter