Styrdokument

Våra styrdokument är;
Läroplan för förskolan, Lpfö 98PDF och Bildningsförvaltningens utvecklingsplan.

Förskolan Östansjös prioriterade mål under hösten 2015 och våren 2016 är;

Normer och värden.
"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra” .
Utveckling och lärande.
"Förskolan ska sträva efter att varje barn:
utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tanker, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra”

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.”
utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring."
Barns inflytande.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation”.

Kontaktuppgifter