Vår inriktning på Hässleberg är att arbeta efter Lpfö -98 och övriga styrdokument, internationella som regionala.

Våra övergripande mål som vi jobbar med just nu är:

* Språk

* Utemiljö

* Motorik

I vårt måldokument står följande:

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

* utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

* utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, likson sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

* utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande


Kontaktuppgifter