I Ur och Skur Gullvivans Skogstroll

Skogstrollen är en avdelning för de äldre barnen. Barnen är mellan tre och sex år. Vi är en I

Ur och Skuravdelning och bedriver största delen av vår verksamhet utomhus. Vi Skogstroll har ett vindskydd i den närliggande skogen, ca 500 meter från Förskolan Gullvivans lokaler. ”Skogentiden” ligger ungefär mellan 9-14 mån-tors. På fredagarna arbetar vi tillsammans på gården för att lösa ut avdelningsplaneringar.

I Förskolans läroplan, Lpfö 98/10 betonas lärandet, att förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Några undrar om detta är möjligt att åstadkomma utomhus? Vi menar att det är lättare att leva upp till detta uppdrag ute!

En ny spännande värld öppnas när vi ger oss ut i naturen! Vädret och temperaturen är sällan något hinder för utevistelse och vårt mål är därför att vara ute varje dag. Verksamheten anpassas efter årstiden, barnens behov och erfarenheter, gruppstorlek och antal pedagoger. Allt för att verksamheten ska bli lustfylld och njutbar för alla! Njutbart är vårt viktigaste ledord!

Utevistelsen ger även positiva hälsoeffekter, barnen är friskare!

Utomhus får barn massor av kunskap genom att ”bara vara”, kliva över, halka fram och snubbla. Utemiljön kan ses som en levande lärobok i alla ämnen. Lärande sker i olika sammanhang. Ute får barnen helhetsupplevelser som stimulerar alla sinnen samtidigt samt möjligheter till mer rörelseintensiv inlärning.

Barn måste röra på sig väldigt mycket för att kunna sitta still en liten stund. De måste helt enkelt röra på sig för att kunna utvecklas vidare. Under utevistelsens upptäcktsfärder ges goda möjligheter för barnen att använda sin kropp på ett naturligt sätt. De får anstränga sig och trötta ut kroppens muskler. Detta skapar förutsättningar för att utveckla koncentrationsförmåga och att kunna sitta still.

Leken är en stor och viktig del i barnens utveckling. Den är deras största källa till kunskap! Genom leken tränar barnen bland annat motorik, fantasi, språk, naturkunskap och matematik. Barnens lek ger goda möjligheter för medupptäckande pedagoger att gynna barnens lärande genom att observera, lyssna på samt fånga upp deras frågor. Med fantasi och öppna sinnen blir utevistelsen lika inspirerande och lärorik för både barn och vuxna. Vi bör tillsammans smyga, krypa, lyssna, lukta, pilla och plocka. Det är viktigt att vi vuxna finns till hands och svarar på barnens frågor och hjälper dem förstå sin omvärld. Kort sagt; vi skall vara deras medforskare/medupplevare.

Barn lär genom att göra, leka, imitera, men framförallt lär de sig när de har roligt. Vi anser att det är viktigt att barnen ges många tillfällen att ha roligt och ”bara leka”. Det är dessa stunder som skapar den goda naturkänslan och minnen som barnen alltid bär med sig.

I vindskyddet finns det mesta i leksaks-och pysselväg, men vi använder även naturmaterial. Vår vision är att vi kan göra allt som en ”traditionell” förskola kan göra fast på ett lite annorlunda sätt. Vi har få begränsningar. Att vara ute för oss betyder inte bara att vi är i skogen och vindskyddet, utan även på gården eller på upptäcktsfärder i vår närmiljö.

Självklart har vi Skogstroll även "traditionella" förskoleaktiviteter som t ex gymnastik, Bornholmssamlingar, sångsamlingar, Barnråd, Bokcirkel, kompissamlingar , matematiksamlingar m.m. Vår tanke är att inte välja bort något på grund av att vi är utomhus utan ser det istället som att vi lägger till.


Skogstrollsfröknarna:)

.

Kontaktuppgifter