Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd kallades tidigare för socialbidrag.

Vem har rätt till försörjningsstöd?

Om dina inkomster inte räcker för att täcka din eller din familjs grundläggande behov och du bor eller vistas i Hallsbergs kommun har du rätt att ansöka om försörjningsstöd från kommunen. Hushållets gemensamma inkomster och tillgångar påverkar hur mycket du kan få i försörjningsstöd.

Försörjningsstödet är ett komplement till den egna inkomsten och andra ekonomiska förmåner. I första hand har du ett eget ansvar att tillgodose dina behov genom egna inkomster och genom samhällets övriga bidragssystem (sjukpenning, aktivitetsstöd, sjukersättning, pension, bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd med mera).

Föräldrar anses enligt lag vara försörjningsskyldiga för sina barn fram till dess de fyllt 18 år eller avslutat gymnasieskola, högst 21 år.

Enligt socialtjänstlagen har du rätt till försörjningsstöd om du inte kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt.

Arbetslinjen

Vi tillämpar den så kallade ”arbetslinjen” vilket innebär att ”En person som är berättigad till försörjningsstöd ska vid varje specifikt tillfälle utifrån egen förmåga och förutsättning aktivt arbeta för att snabbast möjligt uppnå egen försörjning.”

Detta innebär att kommunens försörjningsstöd villkoras mot ett eget aktivt ”arbete” mot egen försörjning i kompetenshöjande verksamhet, som fastställs i en handlingsplan som upprättas i samförstånd mellan personen och kommunens handläggare.

Handlingsplanens mål är att snabbast möjligt komma i egen försörjning och vägen/vägarna dit fastställs i planen. Planen är individuell och handläggarnas uppgift är att stödja och följa upp.

Avvikelser mot planen kan innebära avdrag på försörjningsstödet eller att försörjningsstödet avslås i sin helhet.

Vi ställer krav på att du:

  • gör vad du kan för att själv försörja dig eller lösa tillfälliga ekonomiska problem, till exempel måste du vara aktivt arbetssökande om du är arbetslös
  • först ser över dina tillgångar. Om du har tillgångar i form av exempelvis bankmedel, aktier eller fonder ska du i första hand använda dem till din försörjning. Du kan endast få försörjningsstöd om du inte kan tillgodose dina behov på annat sätt  
  • tänker på att bilinnehav räknas som en tillgång och att vi kan kräva att du säljer bilen för att du själv ska kunna lösa dina ekonomiska problem.


Ansök om försörjningsstöd

Ta kontakt med receptionen på individ- och familjeomsorgen, via tel: 0582-68 53 04 eller via besök.

Ta kontakt med receptionen för tidsbokning.Telefon: 0582-68 53 04.

Receptionen är bemannad
måndag - torsdag kl 08.00 - 12.00 samt kl 13.00 - 17.00​
fredag kl 08.00 - 12.00 samt kl 13.00 - 16.00.

Handläggarna når du enklast måndag - fredag 08.30 - 09.00 på telefon: 0582-68 53 04


Det här ingår i försörjningsstödet

Försörjningsstödet består av två delar:

  • Riksnormen, kostnader som är någorlunda lika för alla.
  • Skäliga kostnader utanför riksnormen.

Om riksnormen på www.socialstyrelsen.selänk till annan webbplats

Testa om du kan få försörjningsstöd på www.socialstyrelsen.selänk till annan webbplats


Övriga kostnader utöver riksnorm

Efter ansökan och prövning kan du utöver försörjningsstödet få hjälp till annat som ingår i din livsföring till exempel

  • Högre livsmedelsnorm på grund av specialkost
  • Arbetsresor
  • Akut tandvård
  • Läkarvård, medicin
  • Glasögon

Bistånd för övriga kostnader utöver riksnorm beviljas i efterhand om den enskilde är berättigad till bistånd.


Tystnadsplikt gäller

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga.

Att du får försörjningsstöd samt är registrerad i socialregistret är sekretessbelagt enligt 26 kap. 1 § OSL, Offentlighets- och sekretesslag.


Hur du överklagar beslut enligt socialtjänstlagen

Överklagandet skall vara skriftligt och ha kommit in till socialnämndens individutskott i Hallsbergs kommun inom tre veckor (21 dagar), räknat från den dag då ni fick del av beslutet.

Överklagandet skall skickas till socialnämndens individutskott och innehålla uppgift om:
*  Ert namn, personnummer, telefonnummer och adress samt vara undertecknad
*  Vilket beslut som överklagas, vilken nämnd som fattat beslutet
*  Vilka omständigheter som ni stödjer överklagandet på
*  Bifoga handlingar som ni anser stödjer er uppfattning
*  Vilken ändring ni vill ha

Har ert överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till rätten såvida inte socialnämndens individutskott själv ändrar beslutet på det sätt som ni begärt.

Om något är oklart eller om ni önskar hjälp av oss med att upprätta besvärsskrivelsen är ni välkommen att vända er till kommunen.

Överklagandet skickas till:                                                                                                             
Social- och arbetsmarknadsnämnden
Individ- och familjeomsorg
Västra Storgatan 6-8
694 80 Hallsberg
Tel.nr. 0582-685304

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda