Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Strategiska områden, mål och indikatorer

Strategiska områden är kommunens väg för att nå visionen. De ska leda till att de politiska prioriteringarna för mandatperioden förvekligas. Fullmäktige i Hallsbergs kommun har beslutat om fyra strategiska områden samt fullmäktiges indikatorer.


Hållbar kommun

Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där människors livskvalité ökar utan att det påverkar vår gemensamma miljö.

Grunden för en stark välfärd är ordning och reda i kommunens ekonomi. Därför är det av stor vikt att den kommunala ekonomin präglas av överskott i goda tider som kan användas för att minska påfrestningar i lågkonjunkturer. För att varje skattekrona ska användas optimalt är det av vikt att kommunens arbete präglas av öppenhet och tydlighet

Kommunen ska aktivt arbeta för att få fler i arbete. Det kan göras via aktivt arbete för att nya företag ska etablera sig i kommunen och antalet nystartade och växande företag ska öka. Vidare kan det ske genom utveckla samverkan mellan näringsliv och skola i syfte att uppnå bättre matchning mellan människors kunskaper och arbetslivets behov. En del i detta arbete är att kommunen erbjuder praktikplatser inom sina verksamheter.

Alla människor ska känna sig trygga i kommunen. Vår offentligt finansierade välfärd ska inte lämna någon utanför, oberoende av etnisk och religiös tillhörighet, kön eller ålder, utan ska anpassas utifrån den enskildes behov.
Genom en medveten samhällsplanering ska en blandad bebyggelse skapas, inte minst för att bidra till ett inkluderande samhälle präglat av mångfald och tolerans.

Vi ska aktivt arbeta mot alla former av diskrimineringar på kommunens arbetsplatser och därigenom vara ett föredöme för andra arbetsgivare.

Utsläppen av växthusgaser ska minska. Kommunens verksamheter ska vara föregångare och fasa ut användningen av fossila bränslen. Hallsbergs kommun ska arbeta för att minska vår klimatpåverkan och skapa förutsättningar för invånarna att också göra det. Användningen av produkter och material som innehåller farliga kemikalier ska minska.

​Indikatorer

 • Det ekonomiska resultatet ska senast 2017 uppgå till 1,6% av skatteintäkter och generella statsbidrag. På längre sikt ska kommunens ekonomiska resultat över en konjunkturcykel uppgå till 2%. Utvecklingen ska redovisas i samband med tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning.
 • Andelen av kommunens invånare, 20-64 år, som förvärvsarbetar ska öka.
 • Andelen medborgare i kommunen som känner sig trygga ska öka enligt nöjd regionindex (NRI) i medborgarundersökningen.
 • Brukarna inom socialförvaltningen som är nöjda med inflytandet ska öka
 • Ogiltig frånvaro ska minska, antalet elever med ogiltig frånvaro med mer än 10% ska vara noll
 • Behörigheten till gymnasiet ska 2015 vara minst 85% för att 2018 tillhöra de 25% som har högst behörighet i riket.
 • Storleken på utsläpp, från uppvärmning av kommunala fastigheter, från kommunens verksamhetsanläggningar och från resor i tjänsten ska redovisas årligen, för att kunna följa upp minskningen
 • Andelen ekologiska och/eller närproducerade livsmedel som används ska öka till 40% senast år 2020.
 • Vid planering av framtida bostadsbyggande ska andelen av den underrepresenterade kategorin av bostäder öka.
 • Matsvinnet ska minska med 5% årligen vid kommunens serveringar.


Livslångt lärande

Det livslånga lärandet är basen för Hallsbergs kommuns utbildningssystem som börjar med förskola, via grund- och gymnasieskola till högskola och andra former av vuxenutbildning . Allas lika rätt till en bra utbildning är en förutsättning för ett samhälle där alla får ett gott liv. Alla kommunens verksamheter ska verka för att lärandet fortsätter genom hela livet, såväl under som efter arbetslivet.

Vår förmåga att utveckla välfärden hänger ihop med hur vi kan göra vår kommun attraktiv för dem som redan bor här och öka inflyttningen till kommunen. En bra förskola och skola är en viktig del i det arbetet.

Indikatorer

 • Varje förvaltning ska ha en strategisk plan för kompetensutveckling och kompetensförsörjning.
 • Andelen medarbetar med en specifik utvecklingsplan ska årligen öka för att senast år 2018 omfatta 90% av medarbetarna. Utvecklingen ska redovisas i samband med delårsrapport och årsredovisning.
 • Andelen av befolkningen i åldern 19-65 år som saknar gymnasieutbildning ska redovisas årligen, för att kunna följa upp en förbättring.
 • Minska barn i ekonomiskt utsatta familjer (barnfattigdom) från 11% till 8% 2015.
 • Antalet praktikplatser i kommunen ska uppgå till 50 platser.
 • Antalet barn som kan läsa när de lämnar årkurs 1 ska årligen öka för att 2018 vara 100%.
 • Vi ska ligga bland de 50% bästa kommunerna i landet när det gäller att nå A-nivån på nationella ämnesprov 2015, för att 2018 ligga bland de 25% bästa.


Allas inflytande

De kommunala verksamheterna verkar nära individen, och ska erbjuda ett professionellt bemötande och vara lyhörda för idéer och synpunkter. Hallsbergs kommun ska ha ett väl utvecklat synpunkts- och klagomålssystem.

De som berörs, tex invånare eller medarbetare, ska ges möjlighet till inflytande vid större förändringar.

Kommunen omfattas av sex tätorter som alla på olika sätt bidrar till framgång och utveckling för människorna i hela kommunen. Tillsammans med invånarna i dessa tätorter, med omkringliggande landsbygd, ska kommunen arbeta för ett ökat lokalt engagemang och inflytande.

Indikatorer

 • Bemötande, tillgänglighet och servicegrad ska följas upp genom årliga mätningar och ska förbättras under mandatperioden.
 • 93% av brukarna inom socialförvaltningen ska vara nöjda med bemötandet.
 • Antalet inkomna synpunkter och klagomål ska öka.
 • Nöjd inflytandeindex (NII) enligt medborgarundersökningen ska öka.
 • Elevinflytandet ska årligen öka från idag, där 87% av åk 5 och 66% av åk 8 av eleverna anger att de har inflytande till att 2016 vara 95%.
 • 80% av socialförvaltningens brukare ska vara nöjda med inflytandet över den vård och omsorg de får
 • Kommunen ska vara representerad på eller initiativtagare till minst tre sammankomster per tätort och år, för att ta del av respektive tätorts lokala frågor.


God service

De kommunala verksamheterna ska kommunicera tydligt och öppet. Kommunen ska fortsätta att arbeta med att utveckla informationen till våra invånare.

Kommunen ska utöka möjligheten för invånarna att ta del av den kommunala servicen efter kontorstid.

Kommunen ska utöka möjligheterna till mer flexibel omsorg på de tider då efterfrågan finns.

Indikatorer

 • Kommunen ska årligen öka antalet e-tjänster för att senast 2017, minst ha 20 stycken e-tjänster för våra medborgare, föreningar och företag.
 • Årliga mätningar ska genomföras för att mäta hur de som lever i kommunen upplever kommunens service. 2018 ska 80% vara nöjda eller mycket nöjda.
 • Kommunens resultat i SKLs årliga mätning av tillgänglighet och kvalitet på hemsidan ska årligen öka och kommunen ska ligga i den övre femtedelen av landets kommuner i mätningen.
 • Föräldrars nöjdhet med förskolans tillgänglighet ska årligen öka från idag, där 92% är nöjda , för att 2018 vara 97%.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda