Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hallsbergs kommun paragraf 5 - 10

6 § - Lastning av varor m.m.

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.

7 § - Schaktning, grävning m.m.

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Se även Hallsbergs kommuns nu gällande Anvisningar för schaktningsarbeten i gatumark.

8 § - Störande buller

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.

Störande buller är förbjudet nattetid mellan klockan 22.00 och 06.00.

9 § - Containrar

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

10 § - Markiser, flaggor, marschaller och skyltar

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4, 60 meter. Tillstånd från fastighetsägare krävs för uppsättning.

11 § - Markiser, flaggor, marschaller och skyltar

Reklamskyltar, så kallade ”trottoarpratare”, är inte tillåtet i annan utformning än den av kommunen föreskrivna inom markerade områden i Hallsbergs centrum, se bilaga 6, och Pålsboda centrum, se bilaga 7. Samtliga reklamskyltar ska placeras enligt Hallsbergs kommuns krav på tillgänglighet. Se Hallsbergs kommuns gällande riktlinjer för möblering av offentlig plats. Riktlinjerna ändras av Teknik- och plannämnden.

Bilaga 6 - tillåten placering av trottoarpratare i Hallsbergs centrumPDF

Bilaga 7 - tillåten placering av trottoarpratare i Pålsboda centrumPDF

Riktlinjer för möblering av offentlig platsPDF

12 § - Markiser, flaggor, marschaller och skyltar

Marschaller får inte användas på allmän plats utan av kommunen godkända skydd eller hållare som underlättar för synskadade. De ska placeras så att tillgängligheten inte begränsas.

13 § - Affischering

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot eller står på offentlig plats.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns och överenskommelse finns med fastighetsägaren.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda