Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Kommunens organisation

Hallsbergs kommun är politiskt styrd av kommunfullmäktige. Vart fjärde år hålls val där hallsbergsborna väljer ledamöter och ersättare till kommunfullmäktige.


Nämnder styr över förvaltningarna

Hallsbergs kommuns politiker sitter i nämnder som styr över kommunens förvaltningar. Varje nämnd och varje förvaltning har olika ansvarsområden.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ och väljs av folket vart fjärde år.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och är kommunens "regering". Den har överblick, leder och samordnar kommunens ekonomi och verksamhet.

Kommunstyrelsen ansvarar för den översiktliga fysiska planeringen samt följer upp den fastställda budgeten. Kommunstyrelsen bereder de ärenden som ska avgöras av kommunfullmäktige och verkställer dess beslut. Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Vissa av ledamöterna kallas kommunalråd. Till dess förfogande finns kommunstyrelseförvaltningen som leds av kommundirektören.

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden ansvarar för grundskola, förskola, biblioteksverksamhet samt kultur-, fritid och föreningsfrågor.

Drift- och servicenämnden

Drift- och servicenämnden ansvarar för myndighetsutövning enligt miljöbalken, livsmedelslagen, trafikförordningen och plan- och bygglagen. Nämnden ansvarar också för energi- och klimatrådgivningen och trafiksäkerhetsfrågorna i kommunen.

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden är en nämnd som fattar beslut i frågor som drift- och servicenämnden, på grund av jävsproblematiken avseende drift/tillsyn, inte kan fatta själv.

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Social- och arbetsmarknadsnämnden svarar för kommunens stöd, service och omvårdnad åt personer som inte klarar av sin vardagssituation. Till dess förfogande finns en social- och arbetsmarknadsförvaltning.

Valnämnden

I varje kommun ska det finnas en valnämnd. Valnämnden ansvarar för att allmänna val (val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige) och att val till Europaparlamentet genomförs på ett riktigt sätt.

Valberedning

Dess uppgift är att förbereda kommunfullmäktiges olika valärenden.

Revisorer

Uppgiften för de förtroendevalda revisorerna är att på uppdrag av kommunfullmäktige pröva om verksamheten som kommunstyrelsen och kommunens nämnder ansvarar för tillgodoser kommunmedlemmarnas intresse av effektivitet, kvalitet och säkerhet samt följer de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt.

Anställda

Kommundirektören är chef över alla anställda. I Hallsbergs kommun arbetar cirka 1800 personer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda