Extra information
   
Observera att bilagorna kommer att placeras längst ner på den här sidan, det vill säga efter er plan.
Skriv ut Stäng fönstret

Förskolan Hjortens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Grunduppgifter

Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan
Ansvariga för planen Madelene Glad
Vår vision Vår vision är att alla barn och vuxna på förskolan Hjorten ska känna sig trygga, ha omtanke om varandra och bli respekterad för den man är.
Planen gäller från 2012-11-01
Planen gäller till 2013-10-31
Barnens delaktighet Barnen har inget formellt ansvar i arbetet med planen mot diskriminering och kränkande behandling. I samråd med barnen vill vi ändå att de ska känna att vi har ett gemensamt ansvar för att alla ska må bra och att de berättar för oss pedagoger om de själva blir utsatta för kränkande behandling eller ser att någon blir utsatt.
Alla barn har rätt att få stöd och hjälp när han/hon känner sig kränkt. Barnets upplevelser av kränkningar får inte avfärdas. Om barn och vårdnadshavare har frågor och funderingar om exempelvis något som inträffat så ska de vända sig till pedagogerna som arbetar på förskolan.
Vårdnadshavarnas delaktighet Vi belyser planen mot diskriminering och planen mot kränkande behandling på föräldramöten. Vi förbereder diskussionsfrågor som är aktuella från verksamheten. Vi samlar in tankar och funderingar som kommer fram och sammanställer sedan materialet och för in de gemensamma synpunkterna i planen.
Personalens delaktighet All personal på förskolan har ansvar att vara delaktiga i att kartlägga, analysera och utvärdera arbetet utifrån planen mot diskriminering och planen mot kränkande behandling.
Personalen gör även en kartläggning av verksamheten och väljer sedan utifrån den ut något att ha extra fokus på under året.
Personalen har olika ansvarsområden då planen är uppdelad i olika diskrimineringsgrunder.
Förankring av planen Förankring av planen hos barnen sker dagligen i verksamheten.
Personalen diskuterar planen främst på personalplaneringen men den tas även upp och delas ut på den gemensamma arbetsplatsträffen där även skolpersonal, vaktmästare och städ- och matpersonal deltar.

Utvärdering

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Vi har diskuterat på vår personalplanering de åtgärder vi vidtog utifrån den kartläggning vi gjorde förra året och tycker att vi sett positiva effekter. Vi har även förankrat planen på föräldramöte och tagit tillvara på föräldrarnas synpunkter och åsikter om den och hur vi tänker och arbetar med den.
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Personalen på förskolan.
Barnen i den dagliga verksamheten, genom samtal.
Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Vi har sett att det ger effekt när vi pedagoger mer medvetet och systematiskt befinner oss på ställen som är lite "i utkanten". Vi kan lättare fånga upp situationer i tid, vara med från början och diskutera med barnen saker som uppkommer. Vi kommer fortsätta vara uppmärksamma på om det finns ställen både inne och ute där det finns större risk att det förekommer kränkningar i olika former.
Årets plan ska utvärderas senast 2012-06-08
Beskriv hur årets plan ska utvärderas Personalen på förskolan utvärderar kartläggningen vi gör i verksamheten, resultatet redovisar vi i Kvalitetsredovisningen.
Barnen är med och diskuterar kring planens innehåll i den vardagliga verksamheten, utifrån förståelse och mognad.
Vi kommer att dela ut en utvärderingsenkät till föräldrarna i maj.
Ansvarig för att årets plan utvärderas Madelene Glad

Främjande insatser

Namn Främja likabehandling oavsett kön
Områden som berörs av insatsen Kön
Mål och uppföljning Bemöta pojkar och flickor på samma villkor. De ska samma möjligheter att utvecklas utifrån den individ de är och inte utifrån det kön de tillhör. Kränkande ord och handling ska inte finnas.
Insats Vi ska se barnen som olika personer och vi anpassar verksamheten efter individens intresse. Barnen får själva vad de vill leka med.
Vi samtalar i vardagen om allas lika värde oavsett kön.
Personalen reflekterar och diskuterar nuvarande förhållningssätt gentemot pojkar och flickor i verksamheten.
Personalen ser över material och litteratur på förskolan- är den könstypisk? Finns det annat material eller litteratur som är att föredra?
Ansvarig Eva Friman (686108)
Datum när det ska vara klart Utvärderas i maj 2013 på arbetslagsplanering.
Namn Främja likabehandling oavsett etnisk tillhörighet
Områden som berörs av insatsen Etnisk tillhörighet
Mål och uppföljning Alla barn oavsett etnisk eller kulturell tillhörighet har samma rättigheter och möjligheter. Inga barn ska känna sig diskriminerade eller trakasserade på grund av etnisk eller kulturell tillhörighet.
Insats Vi är tillmötesgående och respekterar alla önskemål.
Vi ser till den enskilda individen, familjen och dess bakgrund. Vi är öppna för och positiva till om barnet, vårdnadshavare eller anhörig vill dela med sig av sin kultur och kunskap.
Vi engagerar tolk och översättare vid behov.
Individens intresse styr verksamheten men vi ska ta hänsyn till familjens bakgrund.
Ansvarig Madelene Glad (686108)
Datum när det ska vara klart Utvärderas i maj 2013 på arbetslagsplanering
Namn Främja likabehandling oavsett religion eller annan trosuppfattning
Områden som berörs av insatsen Religion eller annan trosuppfattning
Mål och uppföljning Alla barn oavsett religion eller annan trosuppfattning har samma rättigheter och möjligheter.
Inga barn ska känna sig diskriminerade eller trakasserade på grund av religion eller annan trosuppfattning.
Insats Vi individanpassar verksamheten, individens intresse och behov styr verksamheten men vi tar hänsyn till olika religiösa övertygelser. Vi är tillmötesgående och respekterar alla önskemål.
Vi ser till den enskilda individen, familjen och dess bakgrund och är öppna för och positiva om barnet, vårdnadshavare eller anhöriga vill dela med sig av sin religion och kunskap.
Ansvarig Madelene Glad (686108)
Datum när det ska vara klart Utvärderas i maj 2013 på arbetslagsplanering.
Namn Främja likabehandling oavsett funktionsnedsättning
Områden som berörs av insatsen Funktionsnedsättning
Mål och uppföljning Alla barn ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett funktionshinder. Inga barn ska känna sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av sin funktionsnedsättning.
Insats Vi anpassar vår miljö och verksamhet så att den inkluderar alla individer, exempelvis genom att köpa anpassade ingredienser när vi bakar. Vi samtalar med barnen om likheter och olikheter samt om alla lika värde. Barnet får stöd och tid i verksamheten att få vara sig själv- vara "jag". Vid behov gör vi BIBASS (Barn i behov av särskilt stöd) utredningar.
Ansvarig Eva Friman (686108)
Datum när det ska vara klart Utvärderas i maj 2013 på arbetslagsplanering.
Namn Främja likabehandling oavsett sexuell läggning
Områden som berörs av insatsen Sexuell läggning
Mål och uppföljning Barnen ska ha förståelse för att alla människor är lika mycket värda oberoende vilken sexuell läggning man har.
Insats Vid tillfällen pratar vi med barnen om olika parrelationer och familjebildningar på ett objektivt sätt.
Vi bemöter och bekräftar olikheter på ett positivt sätt.
Vi ser till och pratar om allas lika värde och om eras frågor och funderingar.
Vi arbetar för att barnet aldrig ska känna sig annorlunda.
Ansvarig Carina Jakowlev (686108)
Datum när det ska vara klart Utvärderas i maj 2013 på arbetslagsplanering.
Namn Främja likabehandling oavsett ålder
Områden som berörs av insatsen Ålder
Mål och uppföljning Barnen ska inte diskrimineras eller trakasseras på grund av sin ålder.
Insats Vi utgår från barnens intresse och låter lust och nyfikenhet styra den pedagogiska verksamheten. Oavsett ålder stimulerar vi barnets utveckling och lärande.
Ansvarig Carina Jakowlev (686108)
Datum när det ska vara klart Utvärderas i maj 2013 på arbetslagsplanering.
Namn Främja likabehandling oavsett könsidentitet och könsuttryck
Områden som berörs av insatsen Könsidentitet eller könsuttryck
Mål och uppföljning Barnen ska inte diskrimineras eller trakasseras i förskolan på grund av könsidentitet och könsuttryck.
Insats Vi är öppna och lyhörda för barnens olika identiteter. Vi ser barnet som ett barn, alla barn är inte lika men alla barn är lika mycket värda.
Vi bemöter barnen utan att värdera deras lek och uttryck till exempel kläder och leksaker.
Flickor och pojkar erbjuds samma material och förutsättningar.
Vi utgår från barnens intressen och låter lust och nyfikenhet styra.
Vi benämner inte saker/lekar/kläder/färger etc. som t.ex. tjej- eller killsaker.
Ansvarig Madelene Glad (686108)
Datum när det ska vara klart Utvärderas i maj 2013 på arbetslagsplanering.

Kartläggning

Kartläggningsmetoder För att kunna kartlägga verksamheten använder vi oss regelbundet av observationer av verksamheten, samt genom samtal med barnen, om hur de trivs, om hur de kan påverka kamratrelationer, lekar, verksamheten m.m.
Vi samtalar även med föräldrarna inom olika forum som exempelvis föräldramöten, på barnets utvecklingssamtal samt samtal vid hämtning och lämning.
Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen Vi har samtalat med barnen.
Föräldrarna har blivit informerade genom den här planen och kommer att få svara på frågor vid utvärderingen i maj 2013.
Hur personalen har involverats i kartläggningen Vi har samtalat omkring planen och vårt arbete och uppdrag med den på vår arbetslagsplanering. Vi har kartlagt verksamheten på arbetslagsplaneringen och tagit beslut om vad vad vi ska jobba med under året.
Resultat och analys Vi har kartlagt utifrån de diskrimineringsgrunder som känns aktuella hos oss och observerat och valt ut det vi behöver arbeta med hos oss för att förebygga kränkningar och diskriminering.

Förebyggande åtgärder

Namn Förebyggande arbete kring kränkande behandling
Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling
Mål och uppföljning Utfrysning ska inte förekomma. Vi kommer att följa upp vårt arbete med diskussion på vår arbetslagsplanering och utvärdera arbetet i vår kvalitetsredovisning i maj 2012.
Åtgärd Samtala med barnen när utfrysning sker, enskilt och i grupp. Vi pedagoger dramatiserar situationer som visar på utfrysning. Samtala med barnen om det.
Motivera åtgärd Vi har observerat barngruppen och sett att det förekommer utfrysning/excludering. Vi har även märkt att vissa barn har högre status medan andra har betydligt lägre.
Ansvarig Madelene Glad, Eva Friman, Carina Jakowlev, Gitte Thelin och Elisabeth Loström-Stjernström
Datum när det ska vara klart Utvärderas i maj på arbetslagsplanering

Rutiner för akuta situationer

Policy Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling på Förskolan Hjorten.
Alla barn ska känna sig trygga i samspelet med de andra barnen och med personalen.
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Vi pedagoger försöker sprida ut oss så vi har uppsikt över de platser barnen befinner sig på.
Vi observerar, diskuterar och reflekterar kring olika situationer.
Nära kontakt med föräldrarna.
Personal som barn och föräldrar kan vända sig till Madelene Glad
Eva Friman
Carina Jakowlev
Förskolans telefonnummer: 0582-686108
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn Vid kännedom om att kränkning har eller kan ha inträffat ska uppgifterna utredas skyndsamt. Utredningen ska alltid ske med all möjlig hänsyn till den utsatte och övriga inblandade. Utredningen bör allsidigt belysa vad som inträffat och omfatta både den som blivit utsatt och den/de som utövat kränkningen.

Den personal som varit närvarande vid det inträffade har ansvar att informera de berörda föräldrarna. Om den personal som varit med vid händelsen har gått hem för dagen när barnen blir hämtade, så ska den personalen lämna över till den kvarvarande personalen vad som ska berättas alternativt ringa föräldrarna.

Vi ska diskutera i det egna arbetslaget, ge information om vad som hänt samt hur vi går vidare.

Vid allvarliga upprepningar har personalen enskilt samtal med vårdnadshavarna där vi upprättar en handlingsplan. I vissa fall ska förskolechefen närvara.

Om kränkningarna ej upphör tar vi kontakt med förskolechefen.
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal Om personal misstänks för kränkning av ett barn ska förskolechef Inger Andersson ansvara för utredningen.
Om personalen upptäcker att en kollega kränker ett barn har han/hon ansvar att anmäla detta till förskolechefen.
Rutiner för uppföljning Varje enskilt fall ska följas upp och utvärderas. Detta ska göras inom en 6-månaders period från att den aktuella situationen uppmärksammades. Det är viktigt att alla berörda kommer till tals. Uppföljningen av ett fall inleds med ett samtal med den som varit utsatt. Därefter samtalar den pedagog som är huvudansvarig för det aktuella fallet med alla berörda parter. Pedagogerna på avdelningen samtalar om hur vi upplevt fallet samt vad vi gjort för observationer som anknyter till fallet.
Rutiner för dokumentation Den pedagog som varit involverad i fallet har ansvar att dokumentera, skriva en handlingsplan samt återkoppla och utvärdera handlingsplanen.

Under utvärderingen dokumentera om utredningen gjordes på ett tillfredsställande sätt. Vad gjordes bra/mindre bra? Vad kan vi göra bättre? Hur upplevde de inblandade utredningen? Hur kom vi fram till åtgärderna? Gjorde åtgärderna att vi nådde målet?
Ansvarsförhållande Det är enligt lag förskolechef Inger Anderssons ansvar att se till att det finns rutiner för utredning görs och att åtgärder vidtas om verksamheten får kännedom om att diskriminering eller kränkande behandling förekommer.
Det är personalen ansvar att se till att åtgärder vidtas då trakasserier och diskriminering misstänks/upptäcks/anmäls. Det är även personalens ansvar att följa planen mot diskriminering och kränkande behandling. Personalen ska även ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som han/hon förmedlar.