Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Dagvatten

Regn- och smältvatten från hustak och gator som inte infiltreras i jorden samt vatten från husgrundsdräneringar och framträngande grundvatten som rinner från torg, parker och tomtmark kallas dagvatten. Dagvatten räknas som en form av avloppsvatten men renas inte i reningsverken utan leds till diken och bäckar i ett särskilt ledningssystem.

Om dagvatten

Dagvatten måste tas om hand, precis som allt annat avloppsvatten, bland annat för att undvika vattenskador på byggnader. Som för dricksvatten och spillvatten finns därför ett väl utvecklat ledningssystem för dagvatten.

En så kallad total dagvattenlösning betyder att fastigheten har en förbindelsepunkt, alltså en avsättning från våra dagvattenledningar till tomtgräns, och att antingen dräneringen och /eller stuprören är kopplade till dagvattenledningen. Många fastigheter har stuprör kopplade till spillvattenledningen (avloppet) vilket inte är tillåtet. Det kan du enkelt åtgärda genom att avleda vattnet med utkastare på gräsmattan eller på annat sätt med till exempel en så kallad stenkista.

Dagvattenavgiften

Av tradition har dagvattnet letts bort från tätorterna så fort som möjligt, eftersom vatten kan ställa till en hel del problem. Dagvattenavgiften skall täcka kommunens kostnader för avledning och behandling av regn- och dräneringsvatten från fastigheter via ledningar till ett vattendrag eller närmaste sjö. I denna avgift ingår även bortledningen av dagvattnet från gatorna. Priset för dagvattenavgiften är en fast kostnad för bostadsfastigheter men baseras på tomtyta för andra fastighet som industritomter och offentliga lokaler.

Behandling av dagvatten

 Dagvatten kan påverka miljön på flera olika sätt. När vatten rinner av från hårdgjorda ytor som vägar och tak går det mycket fortare än vatten som rinner  över naturlig mark. Det kan medföra risk för att bäckar och andra vattendrag blir översvämmade om det regnar mycket. Om dagvattnet rinner över vägar eller parkeringsplatser kan det föra med sig föroreningar som kommer från bilarna vilket också kan vara ett miljöproblem.

I Hallsbergs kommun har man därför byggt totalt nio dagvattendammar för att behandla dagvattnet. I dammarna fördröjs vattnet så att översvämningsrisken minskar. Dessutom fastnar en stor del av föroreningarna i dammarna så att vattnet renas innan det når ett vattendrag eller en sjö.

Kontakt
Niklas Hasselwander, chef för tekniska avdelningen
0582-68 51 72, niklas.hasselwander@hallsberg.se

Hans Berglund, enhetschef gata/park
0582-68 50 46, hans.berglund@hallsberg.se

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda