Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Enskilda avlopp

Enskilda avlopp krävs för fastigheter där det inte finns möjlighet att ansluta sig till det kommunala avloppsnätet. Det som behöver tas omhand i avloppsanläggningarna är utsläpp av bad-, disk-, och tvättvatten samt utsläpp från vattentoaletter.

Precis som kommunala avloppsreningsverk måste de enskilda avloppen rena spillvattnet från hushållen innan det går vidare ut i mark eller vattendrag. Spillvattnet ska renas från bakterier, näringsämnen och organiskt material.

I Hallsbergs kommun finns ca 2000 enskilda avlopp, en tredjedel av dessa bedöms ha dålig rening och är inte godkända enligt miljöbalkens krav. Miljökontoret har sedan år 2003 genomfört inventeringar i kommunen, med syfte att identifiera bristfälliga avlopp och få dem åtgärdade. I detta arbete ingår även att bedriva tillsyn på tidigare godkända avloppsanläggningar som är äldre än 15 år.

Utformning och krav på enskilda avloppsanläggningar

I områden med stor påverkan av näringsämnen måste en avloppsanläggning klara en högre reningsgrad vilket bland annat innebär krav på 90 % rening av fosfor. I vissa områden gäller också särskilda krav för att skydda dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Det är kravet på rening som avgör anläggningens utformning.

Tillstånd krävs för att få anlägga en enskild avloppsanläggning

En ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning ska inlämnas till kommunens miljöenhet. Nämnden prövar sedan ansökan och lämnar tillstånd till en anläggning.

Blankett för ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggningPDF

Blankett för grannintyg inför anläggande av enskild avloppsanläggningPDF

Ansökan om tillstånd / anmälan ska innehålla:

  • situationsplan
  • intyg med grannar
  • information om vald teknisk lösning
  • information om jordart och grundvattendjup (Ofta behöver en provgrop grävas för att fastställa detta. I vissa fall måste även särskild analys av jordarten göras).

Anmälan eller tillstånd kan även krävas för andra avloppsanordningar, läs mer under lokala hälsoskyddsföreskrifteröppnas i nytt fönster.

Handläggning av den inkomna ansökan / anmälan är förknippad med en avgift. Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige.

Börja aldrig bygga en avloppsanläggning innan tillstånd beviljats! Att bygga en anläggning utan tillstånd är förenat med miljösanktionsavgift!


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda