Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Information om översvämningarna 2015

Här publiceras information om översvämningarna den 5 - 6 september 2015.

Länsstyrelsens utredning

Enligt Länsstyrelsens utredning hanterades höstens översvämning i Hallsberg förhållandevis bra av såväl kommun som räddningstjänst. För att öka beredskapen inför framtida skyfall föreslår utredningen en översvämningskartering av Täljeåns avrinningsområde.

Arbetet med karteringen har redan startat, i samarbete med Hallsbergs och Kumla kommuner. Översvämningskarteringen ska vara klar 1 oktober 2016. Därefter kommer Länsstyrelsen att fördjupa utredningen under hösten.

Teknisk utredning

För närvarande pågår en teknisk utredning kring VA-nätets dimensionering. Arbetet leds av den konsult som kommunens försäkringsbolag anlitat och Hallsbergs kommun biträder genom att ta fram beräkningsunderlag. Syftet med utredningen är att klarlägga om kommunens ledningsnät är rätt dimensionerat.

Arbetet är komplicerat och kräver praktiska prov och studier i fält. Därför kommer utredningen att kunna slutföras först under hösten 2018.

Skyfallskartering Täljeån

Arbetet pågår kring skyfallsakartering i Hallsberg och ska vara kompletteras med ytterligare beräkningar som speglar det faktiska händelseförloppet. Den preliminära rapporten visar att översvämningskänsligheten i Hallsberg tycks till betydande del bero på att snabba flöden uppstår i tillrinningsområdet i kombination av att att Storån och Ralaån har låg kapacitet att avbörda tillrinningen.

Den lokala tillrinningen från hårdgjorda ytor i Hallsberg har liten inverkan på översvämningsproblematiken. Hela karteringen ska vara klar 1 oktober 2016.

Järnvägsbro vid Storån, Långängsspåret

Ett mindre ras har skett vid Järnvägsbron över Storån. Trafikverket ansvarar för den järnvägsbron och ärendet är överlämnat till brosektionen hos trafikverket. Stenen i vattendraget är en del av brokonstruktionen. Kommunen har påtalat behovet av en snabb handläggning och räknar att trafikverket har åtgärdat raset inom kort.

Åtgärder för klimatanpassning

Hallsbergs kommun har, tillsammans med Kumla kommun och Länsstyrelsen i Örebro län, arbetat i ett projekt om klimatanpassning sedan sommaren 2017. Bakgrunden till projektet är behovet av anpassning till ett klimat i förändring. Den globala uppvärmningen innebär att jordens medeltemperatur stiger vilket ökar frekvensen för extrema väderförhållanden i form av till exempel översvämningar, torka, värmeböljor och skogsbränder.

En klimatanpassningsplan

Syftet med projektet är att sprida kunskap om klimat- och klimatanpassning i den kommunala organisationen, samt att nå de verksamheter som direkt eller indirekt påverkas av ett förändrat klimat. Resultaten kommer att vara ryggraden i en planerad klimatanpassningsplan för kommunerna Kumla och Hallsberg.

Klimatanpassningsplanen ska visa vägen för

  • hur kommunen ska arbeta för att förbygga, hantera och minimera skadorna från extrema väderförhållanden, som till exempel översvämningar.
  • upplysa om vikten av samarbetet mellan myndigheter, företags- och privatpersonens roll i att verka för att rusta upp för ett förändrat klimat.

LONA-bidrag - för att arbeta proaktivt mot översvämningar

I syftet att göra kommunen mer robust mot översvämningar har kommunen ansökt om det statligt finansierade LONA- bidrag för utredning och anläggande av våtmarker. Detta har gjorts för att minska sårbarheten i kommunen. Utöver skydd mot översvämningar har våtmarker andra fördelar som till exempel öka tillgången på färskt vatten för dricksvattenförsörjning eller bevattning vid torka, vara ett rekreationsområde, minska effekten av värmeböljor, gynna biologisk mångfald med mera.

Kommunen har beviljats LONA-bidrag för våtmarksutredning och kommer att starta utredningsarbetet vår 2019.

Dokumentation kommunkrisledningsgruppen

Söndagen den 6 september 2015PDF

Måndagen den 7 september 2015PDF

Tisdagen den 8 september 2015PDF

Onsdagen den 9 september 2015PDF

Torsdagen den 10 september 2015PDF

Fredagen den 11 september 2015PDF


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda