Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Bygglov och andra lovpliktiga åtgärder

Vad kräver bygglov?

Bygglov krävs för nybyggnad, tillbyggnad samt annan ändring av en byggnad om ändringen innebär att:

  • byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd
  • det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri
  • byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre avsevärt påverkas på annat sätt, ianspråktagande till annat ändamål, göra vissa ändringar t ex inreda någon ytterligare bostad eller lokal samt för uppförande av mur eller plank (i områden som omfattas av en detaljplan)

Blanketter gällande bygglov

Vad är bygglovsbefriat? Läs mer här.

Ansökan / anmälan

En ansökan om bygglov, rivningslov, marklov eller en anmälan ska vara skriftlig och skickas in till bygglovsenheten i kommunen. Till ansökan / anmälan ska du bifoga de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen samt föreslå vem som ska vara kontrollansvarig. Plan- och fasadritningar ska vara fackmannamässigt utförda i skala 1:100 och situationsplanen ska skickas in i skala 1:500. Se exempel på ritning här.PDF

Vad kostar ett bygglov eller anmälan?

Det är många faktorer som påverkar kostnaden för ett bygglov eller en anmälan. Storleken på det som ska byggas, eventuell avvikelse från detaljplan och prisbasbeloppet är faktorer som styr hur mycket din ansökan eller anmälan kostar. Det är därför inte möjligt att visa en exakt prislista med avgifter för just din åtgärd. Kontakta därför alltid bygglovsenheten i kommunen för mer information om vad som kan påverka avgiften.

Hur lång tid tar det för att få ett bygglov?

Ett besked om bygglov ges inom 10 veckor från det att du som sökande har lämnat in fullständiga handlingar. Är inte ansökan fullständig från början kan det ur ditt tidsperspektiv ta längre än 10 veckor. Tiden för handläggning från kommunen börjar räknas först när din ansökan är fullständig.

Kontrollansvarig

Byggherren ska utse en kontrollansvarig (KA). Den kontrollansvarige ska tillse att samhällets krav på byggnadsverk blir uppfyllda.

Tekniskt samråd och startbesked

När ett lov har beviljats eller en anmälan har inkommit ska ett tekniskt samråd hållas med den som vill bygga, den kontrollansvarige och byggnadsinspektören. Vid samrådet går man bland annat igenom alla handlingar som rör ärendet, hur arbetets kontrollplan ser ut och om besök av byggnadsinspektören behöver ske på plats.

Innan du får påbörja en åtgärd som kräver lov eller anmälan måste du ha fått ett startbesked från kommunens bygglovsenhet. I startbeskedet fastställs kontrollplanen, bland annat utifrån det som har kommit fram vid det tekniska samrådet.

Slutbesked

När byggnationen (åtgärden) är färdigställd är det byggherrens ansvar att kontrollplanen, underskriven av den kontrollansvarige, sänds till kommunen med begäran om slutbesked. Slutbeskedet utfärdas av bygglovsenheten, varefter byggnaden / anläggningen får tas i bruk.

Marklov, rivningslov och skyltlov

Marklov krävs inom områden med detaljplan för att schakta eller fylla så att markens höjdläge ändras avsevärt. Rivningslov är ett tillstånd att riva byggnader inom detaljplanelagt område. Rivningen kan omfatta hela byggnader eller delar därav. Ansökan om marklov eller rivningslov görs på samma blankettPDF som bygglov.

Skyltlov krävs för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar i områden som omfattas av detaljplan. Blankett för skyltlov finner du här.PDF

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

juni-augusti
måndag-torsdag 8-16, fredag 8-15

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda