Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Vision, strategiska områden, mål och värdeord i kommunens nya styrsystem

Från och med den 1 januari 2015 så gäller en ny vision, nya värdeord och nya strategiska områden med tillhörande mål och indikatorer. Dessa finns samlade i kommunens styrsystem, som antogs av kommunfullmäktige den 16 juni 2014.

Hallsbergs kommuns vision

Det öppna Hallsberg

I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer från och vart man är på väg. Den trivsamma blandningen av landsbygd, natur och samhällen erbjuder livskvalitet och upplevelser för alla. Det lokala näringslivet visar framåtanda och drivkraft, och utvecklar både region och individer.

Våra goda kommunikationer med omvärlden skapar möten och formar Hallsberg till en kommun som alltid är vaken. De kommunala verksamheterna verkar nära individen, erbjuder ett professionellt bemötande och är lyhörda för idéer och synpunkter.

Vi ser positivt på framtiden och tar långsiktigt ansvar för nuvarande och kommande utmaningar.

Strategiska områden, mål och indikatorer

Strategiska områden är kommunens väg för att nå visionen. De ska leda till att de politiska prioriteringarna för mandatperioden förvekligas. Fullmäktige i Hallsbergs kommun har beslutat om fyra strategiska områden samt fullmäktiges indikatorer. Detta kan du läsa mer om här.

Värdeord

Glädje

Hallsbergs kommun, såväl organisation som geografiskt område, kännetecknas av varierande mötesplatser där människor känner glädje och stolthet. Glädjeämnen i vardagen finns bland annat i kommunens varierande och fina natur och i det rika föreningslivet. Vi bemöter varandra med respekt, inspirerar och ger varandra kraft och energi.

Driv

Här får man saker gjorda. Man är snabb till beslut och entreprenörskap är ett honnörsord. Vi fångar upp goda idéer och omsätter dem i verklighet. De kommunala verksamheterna kommunicerar tydligt och öppet, och beundras för sin förmåga att ta hand om synpunkter och utveckla kvalitén.

Öppenhet

I dialog med invånare och näringsliv utvecklas hela kommunen. Vi tar intryck av goda idéer och stora förändringar är alltid väl förankrade och påverkade av dem som berörs. Vi är stolta över vårt integrationsarbete och öppna för mångfald. Hallsberg är alltid öppet och vi erbjuder service dygnet runt.

Vad är ett styrsystem?

Ett styrsystem kan definieras som en målmedveten styrprocess som syftar till att påverka organisationens beslut och beteende i riktning mot önskat resultat och effektivitet. Den svenska kommunallagen anger krav på att det i kommunens budget ska finnas mål och riktlinjer för verksamheten. Dessa mål och riktlinjer ska ha betydelse för god ekonomisk hushållning (kommunallagen 8 kap § 5). Målen och riktlinjerna för verksamheten ska fastställas, efterlevas, följas upp och utvärderas.

Hallsbergs kommunkoncerns styrsystem bygger på målstyrning och delaktighet. Det betyder att kommunen arbetar med tydliga mål och att målen uppnås genom framåtanda hos nämnd, styrelse, förvaltning, bolag, enhet och medarbetare. Det finns en tydlig rollfördelning mellan politiker och tjänstemän där politiker fokuserar på vad och tjänstemän på hur.

Styrsystemet:

  • Fastställer grundprinciperna för styrning av verksamheten
  • Skapar ordning och reda i beslutsprocesserna
  • Definierar roller och ansvar
  • Tydliggör sambandet mellan finansiella mål och verksam hetsmål.
  • Bidrar till kvalitetsutveckling

Hallsbergs kommuns styrsystem finns i PDF-format här.PDF

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Sommaröppettider vecka 25 -32
Måndag-torsdag 8-16, fredag 8-15

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda