Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Granskningstid för detaljplan

Hallsbergs kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för ett område söder om Sköllersta kyrka – del av fastigheten Sköllersta 1:4 m fl. Planområdet är beläget i centrala Sköllersta, direkt öster om centrumbebyggelsen och söder om kyrkan. Marken inom planområdet ägs till större delen av Hallsbergs kommun.

Syftet med detaljplanen är att skapa byggrätter för bostäder i 1 och 2 plan. Området ska kunna bebyggas med både villor och mindre flerfamiljshus. Inom ytan, som idag är ett öppet fält, kommer på sikt en ny gata att anläggas så att hela området kan nås från Klockarvägen. Detta kommer att kompletteras med gång-/cykelvägsförbindelser mot öster. I sydöstra delen av planområdet inkluderas även två befintliga villafastigheter som ges motsvarande byggrätt som övriga området och möjlighet att köpa till en del mark.

Granskningen pågår under perioden 3 juli till 14 aug 2015.

Granskningshandlingarna finns under perioden tillgängliga på Hallsbergs kommuns hemsida – www.hallsberg.selänk till annan webbplats – samt vid kommunhuset, Västra Storgatan 14, Hallsberg (under ordinarie öppettider) och på biblioteket i Hallsberg.

Eventuella synpunkter på planförslaget kan skickas till kommun@hallsberg.se eller till Hallsbergs kommun, Kommunstyrelseförvaltningen, 694 80 Hallsberg. Senast den 14 aug 2015 måste synpunkterna vara kommunen tillhanda. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Handläggning sker med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL-SFS 2010/900). Det planen medger bedöms inte komma att innebära betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § PBL.

Fastighetsägare inom eller i direkt anslutning till planområdet har erhållit kungörelse och granskningshandlingar per brev eller e-post. Eftersom även boende som hyr har rätt att lämna synpunkter på planen måste du som har boende som hyresgäst tillse att de får ta del av detta utskick.

För frågor om planförslaget, kontakta planeringsarkitekt Markus Rikse, Hallsbergs kommun, tel 0582-68 51 78 eller markus.rikse@hallsberg.se


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda